เรียนต่อมัธยมอังกฤษ (UK) เรียนต่อมัธยมนิวซีเลนด์ (NEW ZEALAND) เรียนต่อมัธยมแคนาดา (CANADA) เรียนต่อมัธยมสหรัฐ (USA)

เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย รายชื่อโรงเรียนออสเตรเลีย

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA เราเป็นตัวแทนของโรงเรียนทั้งเอกชนคาทอลิค และรัฐบาลในทุกรัฐของออสเตรเลีย

เราดำเนินการรับสมัครนักเรียนติดต่อประสาทงานเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม เรามีโรงเรียนให้เลือกมากมายทั้งแบบประจำและไปกลับและยังสามารถเลือกเรียน โรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนหญิงล้วน โรงเรียนชายล้วน ตามความเหมาะสมของตัวผู้เรียน
โรงเรียนหญิงล้วน•โรงเรียนชายล้วน•โรงเรียนสหศึกษา

AEAS

CETA ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบ AEAS (Australian Education Assessment Service)

เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย

เรียนต่อมัธยม

ออสเตรเลีย

ดียังไง ?

วิชาเลือกหลากหลาย

วิชาให้เลือก
หลากหลาย

กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร

กิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรมากมาย

นักเรียนต่อคลาสน้อยกว่า 20 คน

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาสเรียน
น้อยกว่า 20 คน

 รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกๆด้าน

รู้จักคิดวิเคราะห์
และมีความเป็นผู้นำ
ในทุกๆด้าน

มีความมั่นใจ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
มีความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเข้าเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสูงกว่าและการทำงานที่ดี

การเรียนต่อในออสเตรเลีย

ระบบการศึกษา

บริษัท CETA เป็นตัวแทนของโรงเรียนในทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย โดยปกติ โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7) เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ออสเตรเลียในระดับประถม ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งทาง CETA สามารถดำเนินการให้คำปรึกษาและสมัครเรียนให้ได้เช่นกัน

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมออสเตรเลีย

 1. ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่และปลอดภัย หากส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย บุตรหลานของท่านจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัย เหมาะแก่การศึกษา
 2. หลักสูตรมัธยมในออสเตรเลีย เป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก
 3. โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพของสถานศึกษา ตรงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด
 4. การศึกษาในชั้นมัธยมที่ออสเตรเลีย นักเรียนไทยจะได้รับประโยชน์จากการเรียนมากมาย ทั้งสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนการสอน ทักษะต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและทักษะในการเพิ่มศักยภาพที่โดดเด่นแก่นักเรียน

โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนในประเทศออสเตรเลียมี 2 ประเภทคือ Day School หรือไปเช้ากลับเย็น และ Boarding School หรือโรงเรียนประจำ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วน และโรงเรียนสหศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

สิ่งหนึ่งที่การศึกษาระดับมัธยมที่ประเทศออสเตรเลียมีความแตกต่างกับการเรียนการสอนที่ประเทศไทย คือ มีความหลากหลายในวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดวิชาหลัก8 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการพัฒนา สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก Guardian และ Career Counselor ของโรงเรียน โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก 4 -5 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่นักเรียนจะเลือกเรียนและคะแนนสอบที่ได้ในระดับ Year 11 และ Year 12 นั้น มีความสำคัญมากในการเลือกอันดับมหาวิทยาลัย และ เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย ไม่มีระบบการสอบเข้า ดังนั้นการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจากคะแนนเฉลี่ย ระหว่างการสอบปลายภาคที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษากลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากโรงเรียน

ปีการศึกษา

โรงเรียนที่ออสเตรเลีย จะมีเวลาของการเปิดภาคเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางแห่งจะแบ่งเป็น 4 ภาค หากนักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และมีผลการเรียนดีก็จะสามารถต่อชั้นได้เลย เช่น จบ ม.3 ของไทยสามารถไปต่อ Year 10 (ม.4) ได้เลย หากผลการเรียนไม่ดีทางสถาบันอาจจะให้เรียนซ้ำชั้นประมาณครึ่งปีหรือหนึ่งปีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แม้ว่านักเรียนไม่มีผลภาษาอังกฤษ ก็สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ AEAS Test ได้ที่ CETA สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละและนัดสอบได้ที่ CETA

ที่พักอาศัย

บางโรงเรียนนักเรียนอาจจะต้องอยู่กับหอพักที่ทางโรงเรียนจัดให้ หรือ โฮมสเตย์ ซึ่งทาง CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมตำรวจ พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย

กรุณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

รายชื่อโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

โรงเรียน ประเภทโรงเรียน ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. ACT Government School (Canberra)

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไป-กลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเล็กจนถึง Year 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 43,516 คน แบ่งเป็นนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Australian Capital Territory (Canberra)

2. All Saints Anglican School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1987 ในตอนต้นเปิดสอนเฉพาะระดับ Year 1 จนถึง Year 12 ปัจจุบันเปิดสอนจนถึงระดับ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

3. Avalon College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ มีการรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อ ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

4. Beaconhills College

Beaconhills College

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1982 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Melbourne เป็นโรงเรียนสหศึกษาตาม แนวคริสตจักร มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและก้าวไกล เพื่อเปิดโอกาสมากมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Melbourne

5. Billanook College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1978 เป็นสมาชิกของกลุ่ม Round Square ซึ่งเป็นองค์กรการ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

6. Canterbury College

Canterbury College Canterbury College is an award-winning Kindergarten to Year 12

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Queensland

7. Carey Baptist Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนแบบ International ที่มีนักเรียนนานาชาติมาจากกว่า 15 ประเทศ แม้ว่า Carey เป็นโรงเรียนคริสต์แต่ก็ยินดีต้อนรับ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

8. Caulfield Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างกว้างขวาง...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

9. Christ Church Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนแบบประจำ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1910 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ที่มีอยู่ใน...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

10. Eltham College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 12 ระบบทางวิชาการของโรงเรียนมีความโดด...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

11. Firbank Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่โดดเด่นด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและรู้จักการทำงานเป็นทีม...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

12. Fraser Coast Anglican College

โรงเรียนออสเตรเลีย

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 64 เอเคอร์ท่ามกลาง ความสวยงามของฟาร์ม และแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โรงเรียนมี...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

13. Geelong Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งมีหอพักนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

14. Gippsland Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษา แบบ Anglican ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1971 จากการรวมตัวกันของ St.Anne’s Church of England Girls’...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

15. Hills International College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1992 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักของโรงเรียนหรือพักอาศัยกับ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

16. Ipswich Girls’ Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาสำหรับเด็กเล็ก (Preparation ถึงระดับ Year 4) และเป็นโรงเรียนหญิงล้วนสำหรับระดับเด็กโต...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Queensland

17. Ipswich Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนมัธยมปลายแห่งแรกของรัฐควีนสแลนด์ Ipswich Grammar School เปิดสอนโรงเรียนชายล้วน...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Queensland

18. John Paul International College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทัน สมัย นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

19. Kardinia International College

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ตั้งอยู่ในเมืองจีลอง มลรัฐวิคตอเรีย ห่างจากเมลเบิร์นประมาณหนึ่งชั่วโมง โรงเรียนมีอาณาเขตบริเวณ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

20. Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

ก่อตั้งเมื่อปี 1882 ปัจจุบันเปิดสอนสหศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 6 และเปิดสอนเฉพาะเด็กผู้หญิงสำหรับเกรด 7 ถึง...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

21. Macarthur Anglican School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนที่มีความสำเร็จทางด้านวิชาการอยู่ในระดับสูง โรงเรียนจะผลักดันและสร้างสรรค์นักเรียนให้มีทัศนคติที่...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

22. Mater Christi College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ การเรียนการสอนจะจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ดำเนินการสอน...

โรงเรียนหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

23. Melbourne Girls’ Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

มีความเชี่ยวชาญในการให้ศึกษาที่มีคุณภาพเฉพาะสำหรับนักเรียนหญิง ตั้งแต่ปี 1893 ทางโรงเรียนให้ความสำคัญทั้งประเพณีและ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

24. Mercedes College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- Year 12 ซึ่งรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Year 8 เป็นต้นไปโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มี...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

25. Methodist Ladies’ College

Methodist Ladies’ College (MLC) เป็นโรงเรียนหญิงล้วนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1882...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

26. NSW Government Schools

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัดหรือ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

27. PCW Melbourne

โรงเรียนออสเตรเลีย

PCW Melbourne เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมการศึกษาที่กว้างขวาง ในฐานะ...

โรงเรียนหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

28. PLC Perth

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ก่อตั้งเมื่อปี 1915 มีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักเรียนให้มีความมั่นใจ มุ่งมั่น...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

29. Pembroke School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีหอพักนักเรียนด้วย นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ประจำหรือไป-กลับ หอพักนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

30. Perth College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนก่อตั้งในปี 1870 ทางโรงเรียนเชื่อว่า ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

31. Presbyterian Ladies’ College, Armidale

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1887 เปิดสอนมาแล้วกว่า 130 ปี สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

32. Prince Alfred College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชายล้วนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

33. Queensland Government Schools

โรงเรียนออสเตรเลีย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก จนถึง Year 12 โดยนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 4 เป็นต้นไป ทาง...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

34. Scotch College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1919 ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Adelaide เพียง 8 กิโลเมตร มีพื้นที่มากกว่า...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

South Australia (Adelaide)

35. Scots PGC College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

โรงเรียนประจำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งอยู่ที่เมือง Warwick รัฐ Queensland โรงเรียนได้รับการก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1918 และได้...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Queensland

36. Seymour College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ สอนหลักสูตร The International Baccalaureate Diploma Programme...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

South Australia (Adelaide)

37. South Australian Government Schools

โรงเรียนออสเตรเลีย

มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

38. St Aidan’s Anglican Girls’ School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนคาธอลิกสำหรับนักเรียนหญิงแบบไป-กลับ เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง Year 12 มี...

โรงเรียนหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Queensland

39. St Catherine’s School, Waverley

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งเปิดสอนในรูปแบบโรงเรียนประจำและไป-กลับ โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองที่มีความสวยงามใกล้กับ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

40. St Hilda's School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

มีประสบการณ์การด้านการดูแลนักเรียนประจำมาเป็นระยะเวลามากกว่า 100 ปี มีนักเรียนตั้งแต่ Year 6 – Year 12 มา ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

41. St Leonard’s College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วน และ เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แข็ง Academic...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

42. St Michael’s Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

โดยเริ่มแรกเป็นเพียงโรงเรียนหญิงล้วน แต่ปัจจุบันกลายเป็นสหศึกษาและเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

43. St Paul’s Anglican Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดและพึ่งพาตนเอง โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังจาก...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

44. St Paul’s International College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนแบบประจำและไป-กลับ หลักการสำคัญของโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นทางวิชาการ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

New South Wales (Sydney)

45. St Paul’s School

โรงเรียนออสเตรเลีย

โรงเรียน St Paul’s School ก่อตั้งในปี 1960 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีการผสมผสานระหว่างการสอนหลากหลายรูปแบบ ในบริเวณโรง...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

46. St. Catherine’s School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยเข้าถึงและเข้าใจของเด็กแต่ละคนอย่างทั้วถึง ทั้งในเรื่องความ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney) Victoria (Melbourne)

47. The Geelong College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียและยัง เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

48. The Illawarra Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไป-กลับ ก่อตั้งในปี 1959 โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีความเฉลียวฉลาด...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

49. The Kilmore International School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีทั้งแบบโรงเรียนประจำ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

50. The King’s School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

โรงเรียน The King’s School ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1831 เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่ง ของออสเตรเลีย...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

51. The Peninsula School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำทาง...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

52. The Scots College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง Year 12 โดยจะเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้าน....

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

53. Tintern Grammar

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและ ไป-กลับ เปิดสอนมามากกว่า 135 ปี จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการพัฒนาตนเอง

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

54. Toorak College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในออสเตรเลียซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 132 ปี  โดยทางโรงเรียนได้เน้นการเรียนการสอนใน...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

55. Trinity Grammar School, KEW

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชาย ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี โรงเรียนมีความเอาใจใส่การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงทำการจัดตั้งสิ่ง ...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

56. Trinity Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชาย แบบ Anglican ซึ่งมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Anglican Church of Australia เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการมาเป็น...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

57. Victorian Government Schools

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานทางการศึกษาสูงและมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศทางวิชาการและหลักสูตรที่กว้างขวาง...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

58. Wesley College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ก่อตั้งขึ้น ปี 1866 ประกอบไปด้วยนักเรียนกว่าพันคน และเนื่องจาก Wesley College เป็นสถานศึกษา...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

59. West Moreton Anglican College

โรงเรียนออสเตรเลีย

ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และได้พัฒนาจนปัจจุบันเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐควีนสแลนด์ อาคารเรียนตั้ง...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

60. Westbourne Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1867 เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมาเป็นเวลานาน หลักสูตรการ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

61. Western Australia Government School

โรงเรียนออสเตรเลีย

โรงเรียนรัฐบาลที่นี่จะประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนประถมจำนวนมากซึ่งนักเรียนต่างชาติสามารถเข้ารับ ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Western Australia (Perth)

62. Westminster School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักหรือไป-กลับ ปัจจุบันมี นักเรียน กว่า 700 คนเรียนอยู่ในระดับเกรด...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

63. Whitefriars College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชายล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นโรงเรียนแบบเคทอลิก การเรียน...

โรงเรียนชายล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

64. Yarra Valley Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชายล้วนสหศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 และได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสหศึกษาในปี 1978 นักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)
โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

ภูมิประเทศโดยทั่วไป

ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 7 ของโลก มีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ โดยถือว่าทวีปออสเตรเลียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง

การเดินทางจากประเทศไทย

ประเทศออสเตรเลียมีสนามบินนานาชาติหลายเมือง ได้แก่ Sydney, Melbourne, Brisbane และ Adelaide โดยสามารถเลือกเดินทางได้หลายสายการบิน เช่น การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ บริทิชแอร์เวย์ และแควนตัส

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่รัฐ Tasmania ประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส และร้อนที่สุดที่ Northern Territory ประมาณ 34 องศาเซลเซียส ในฤดูใบไม้ผลิจะมีอากาศดี และมีดอกไม้บานอยู่ทั่ว นับว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงาม

 • ฤดูร้อน : ธันวาคม – กุมภาพันธ์   ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม – พฤษภาคม
 • ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม   ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน

เขตเวลา (Time Zone) ในประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น3 เขต

 • เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time – EST) ได้แก่ Australian Capital Territory, รัฐ New South Wales, รัฐ Queensland, รัฐ Tasmania และ รัฐ Victoria เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
 • เวลาภาคกลาง (Central Standard Time – CST) ได้แก่ รัฐ South Australia และ Northern Territory เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง
 • เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time – WST) ได้แก่ รัฐ Western Australia เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

Daylight Saving Time (DST) คืออะไร

ฤดูร้อนในบางประเทศจะมีช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืน(สว่างเร็วกว่าปกติ และค่ำช้ากว่าปกติ) จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นกว่าปกติ 1 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า Daylight Saving Time การเริ่มต้นช่วงเวลา DST แต่ละประเทศจะไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อตกลงร่วมกันของแต่ละประเทศ โดยปกติ DST ของออสเตรเลียจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนของปีถัดไป โดยจะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในทุกรัฐ ยกเว้น รัฐ Queensland รัฐ Western Australia และ Northern Territory

วัฒนธรรมและความเป็นอยู่

ประชากรประมาณหนึ่งในห้าของชาวออสเตรเลียมีถิ่นกำเนิดในประเทศอื่น ดังนั้นออสเตรเลียจึงเป็นสังคมหลายชนชาติ หลายวัฒนธรรม วันสำคัญจึงมีตั้งแต่การฉลองตรุษจีน ประเพณีสงกรานต์ ไปจนถึงงานลอยกระทง คุณภาพชีวิตของชาวออสเตรเลียจัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สภาพแวดล้อมที่สะอาด บริการสาธารณสุข การศึกษาและวิถีชีวิตในออสเตรเลีย เมื่อประกอบกันแล้วทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ระบบการเรียนการสอน

ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี โดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉลี่ยชาวออสเตรเลียได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมเป็นระยะเวลานานกว่านักเรียนในหลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร  ในแต่ละปีมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติในปัจจุบัน ออสเตรเลียจัดอยู่ในอันดับ 4 ของแหล่งการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ไฟฟ้าและน้ำประปา

ใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 โวลต์ AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทยต้องใช้ Adapter ซึ่งหาซื้อได้ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ที่ออสเตรเลียน้ำประปาสะอาดสามารถดื่มได้ โดยปกติจะมีก๊อกน้ำเย็นและน้ำร้อน นักเรียนสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำเย็นได้ สำหรับน้ำจากก๊อกน้ำร้อนจะเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคไม่ควรใช้บริโภค

ศาสนา

ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่เนื่องจากประเทศออสเตรเลียให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงมีศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม และยิว ในบางรัฐมีวัดไทย เช่น เมือง Melbourne, Sydney, Canberra และ Adelaide เป็นต้น

การเมืองและการปกครอง

ออสเตรเลียปกครองแบบระบบสหพันธรัฐ โดยรัฐบาลของออสเตรเลียแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มั่นคง ระบบการปกครองของออสเตรเลียเป็นการผสมผสานประชาธิปไตย เสรีนิยมของสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ แต่ยังคงลักษณะเฉพาะตัวในแบบของออสเตรเลีย

รัฐและเมืองที่น่ารู้จัก

 • Australian Capital Territory
  มณฑลเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีลักษณะตัวเมืองที่ทันสมัยและเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับชาติ และหน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ จุดเด่นของเมืองคือการวางผังเมืองที่มีแบบแผน มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย สวนสาธารณะ ทะเลสาบ และธรรมชาติที่สวยงามไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
 • New South Wales
  รัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งมีชาวไทยและนักศึกษาไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในออสเตรเลีย มีเมืองหลวงคือ Sydney ซึ่งเป็นเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาตลอดปี
 • Northern Territory
  มณฑลตอนเหนือ หรือ Outback State เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย เนื้อที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งและเป็นทะเลทราย ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่เป็นหินไปจนถึงหุบผาใหญ่ เนินทรายขนาดใหญ่ ทะเลสาบ และหน้าผาที่สูงชัน  ซึ่งสร้างการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม
 • Queensland  
  รัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) เป็นรัฐแห่งการท่องเที่ยวที่มีแสงแดดอบอุ่นตลอดทั้งปี มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสามของประเทศ มีหาดทรายขาวสะอาด ป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์
 • South Australia
  ได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งเทศกาล (Festival State) รวมทั้งเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม มีโบสถ์เก่าแก่และโบราณสถานจำนวนมาก มีผังเมืองที่ดีและมีสวนสาธารณะร่มรื่น ทางตอนเหนือของรัฐมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตเหล้าองุ่นมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ
 • Tasmania
  รัฐที่มีขนาดเล็กที่สุด มีลักษณะเป็นเกาะ มีอากาศหนาว สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามเนื่องจากถูกล้อมด้วยมหาสมุทรด้านใต้ ทะเล Tasmania และช่องแคบ Bass Strait สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเกาะจึงสะอาดอากาศสดชื่น นอกจากนี้ไวน์และอาหารของที่นี่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • Victoria  
  มีอีกชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น มีประชากรอยู่มากเป็นอันดับสองรองจากรัฐ New South Wales รวมทั้งเป็นเมืองที่นักศึกษาไทยไปศึกษามากเป็นอันดับสองรองจาก Sydney เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศออสเตรเลีย
 • Western Australia
  รัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด มีเนื้อที่เกือบหนึ่งในสามของประเทศ มีชายฝั่งติดทะเลยาวถึง 12,500 กิโลเมตร อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่คือการทำประมงและเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตเพชรสำคัญอันดับสามของโลก Perth เป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงามและอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาของประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้

1. ศูนย์ภาษาเอกชน
2. ศูนย์ภาษาของสถาบันสอนวิชาชีพ
(TAFE : Tecnical and Further Education)
3. ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาเอกชน

ศูนย์ภาษาประเภทนี้สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์และโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมือง Facilities อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบัน

ศูนย์ภาษาของสถาบันสอนวิชาชีพ

ศูนย์ภาษาประเภทนี้ตั้งอยู่ในสถาบัน TAFE เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญาตรี (Diploma) และปริญญาตรี หรือ นักเรียนที่ต้องการเรียนในสถาบันที่มี Facilities ให้เลือกใช้มากมาย

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

ศูนย์ภาษาประเภทนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือเป็น Pathway เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

**ศูนย์ภาษาเอกชนและสภาบันสอนวิชาชีพบางแห่งสามารถเป็น pathway เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เช่นกัน**

AUSBGS2web

หลักสูตรอุดมศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพ

CETA บริการให้คำแนะนำและดำเนินการสมัครเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อไประดับ

1. ประกาศนียบัตร (Certificate)
2. อนุปริญญาตรี (Diploma)
3. อนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma)
4. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรอุดมศึกษา/หลักสูตรวิชาชีพ

Foundation (การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียให้กับนักเรียนต่างชาติใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก Year 11-12 บวก วิชาพื้นฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร Foundation แบ่งออกเป็น สายวิทย์ สายศิลป์ และธุรกิจ

หากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรFoundation ด้วยคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Foundation มีดังนี้

 1. นักศึกษาจากประเทศไทยจะต้องจบชั้นปีที่ 11 หรือ ม.6 หรือ ปวช.
 2. มีผล IELTS ประมาณ 5.5 หรือ TOEFL ประมาณ 500 ขึ้นไป

สำหรับการเปิดภาคเรียนประมาณ 3 ครั้งต่อปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม และกันยายน ขึ้นอยู่กับสถาบัน เพราะบางสถาบันเปิด 2 เทอมต่อปี คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม เท่านั้น

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation อาทิเช่น

 1. RMIT

Certificate (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

สอนทักษะขั้นพื้นฐานเน้นความรู้เชิงปฏิบัติและปูพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาเฉพาะต่อไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพแบ่งออกเป็น ระดับ 1 ถึง ระดับ 4 (Certificate I – IV) มีระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ประมาณ 6เดือนจนถึง 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Certificate มีดังนี้

 1. Certificate 1 และ Certificate 2 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 4 และมีผล IELTS ประมาณ 0 – 5.5
 2. Certificate 3 และ Certificate 4 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 5 และมีผล IELTS ประมาณ 5.5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Certificate ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Canning College
 4. Cambridge International College
 5. Holmesgen
 6. Martin College
 7. MIBT
 8. NMIT
 9. Ozford
 10. PIBT
 11. TAFE Queensland
 12. TAFE NSW
 13. TAFE South Australia
 14. TAFE Western Australia

Diploma (อนุปริญญา)

หลักสูตรอนุปริญญาเป็นหลักสูตรเรียนควบภาคทฤษฎีกับทักษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ระดับสูง ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 2 ปี เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติและการวางแผน ทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีอีกด้วย โดยทั่วไปผู้ที่จบอนุปริญญาแล้วและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันจะได้รับการพิจารณาเทียบหน่วยกิตได้ประมาณ 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Diploma มีดังนี้

 1. จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Diploma ได้แก่

 1. Boxhill
 2. Canning College
 3. Cambridge International College
 4. CQ University
 5. Holmsglen
 6. Holmes
 7. Martin College
 8. MIBT
 9. NMIT
 10. Ozford
 11. PIBT
 12. TAFE Queensland
 13. TAFE NSW
 14. TAFE South Australia
 15. TAFE Western Australia

Advanced Diploma (อนุปริญญาขั้นสูง)

เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับอนุปริญญาและเรียนเต็มเวลา 2-3 ปี เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะคล้ายคลึงกับระดับอนุปริญญา แต่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงต้นเดือนธันวาคม โดยแบ่งเป็น 2 ภาค การศึกษาเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีการเปิดตลอดทั้งปี สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของเอกชนจะเปิดสอนในหลายหลายสาขาวิชา

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Advance Diploma มีดังนี้

 1. จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผล IELTS ประมาณ 6

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Advance Diploma ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Holmsglen
 4. NMIT
 5. TAFE NSW
 6. TAFE South Australia
 7. TAFE Western Australia

Bachelor Degree (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวิชาชีพส่วนใหญ่และใช้เวลาเรียน 3- 6 ปี บางสาขาอาจใช้เวลามากกว่านี้ ในออสเตรเลียไม่มีการสอบเอ็นทรานซ์ (entrance) ฉะนั้นการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะพิจาณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิที่เทียบเท่า

ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น

 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 2.6 ขึ้นไป แต่บางมหาวิทยาลัยกำหนดเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นอยู่กับสาขาและเกณฑ์การรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย )
 2. ผล IELTS ประมาณ 5 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับนโยบายและสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย
 3. หากนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ทางสถาบันจะรับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเรียน Foundation Studies Program 1 ปี ก่อนเข้าเรียนปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี

สถาบันที่เปิดสอนระดับ Bachelor Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Boxhill
 3. Deakin University
 4. Holmsglen
 5. Holmes
 6. La Trobe
 7. NMIT
 8. Raffles
 9. RMIT university
 10. Swinburne University

Bachelor Honours Degree (ปริญญาตรีเกียรตินิยม)

นักศึกษาสามารถขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้หลังจากสำเร็จปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมโดยการลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับปีเกียรตินิยมได้ตั้งแต่ต้น โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 4-7 ปี การเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมจะมีการเรียนทั้งภาคบรรยายและภาควิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สอบได้คะแนนดีมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่ากับปริญญาโท และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลย โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Bachelor Honours Degree มีดังนี้

 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 2. ผล IELTS ประมาณ 5 ขึ้นไป

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Bachelor Honours Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรับนักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับGraduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับGraduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรับนักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับGraduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับGraduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Master Degree (ปริญญาโท)

เป็นการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่เรียนนอกเหนือจากระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี การเรียนระดับปริญญาโทสามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัยหรือควบทั้งสองอย่างก็ได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Master Degree มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หรือหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เรียกว่า “Qualifying Program” หรือ “Preliminary Program” เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Master Degree ได้แก่

 1. Rafflles
 2. RMIT University
 3. Swinburne University
 4. Bond University
 5. Deakin University
 6. Holmes

Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรปริญญาเอก หรือที่เรียกย่อ ๆว่า Ph. D เป็นระดับการศึกษาสูงสุดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลาศึกษาในศาสตร์ชั้นสูง และการทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทาง นักศึกษาจึงควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์มาก่อน ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียน (coursework) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกด้วย ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรเดินทางไปถึงออสเตรเลียอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา เพื่อที่จะได้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Doctoral Degree มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Doctoral Degree ได้แก่

 1. RMIT University
 2. Swinburne University
 3. Bond University
 4. Deakin University
tafe_100614_0768edited-1wb
หลักสูตรมัธยมศึกษา

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA เราเป็นตัวแทนของโรงเรียนทั้งเอกชนคาทอลิค และรัฐบาลในทุกรัฐของออสเตรเลีย

เราดำเนินการรับสมัครนักเรียนติดต่อประสาทงานเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยม เรามีโรงเรียนให้เลือกมากมายทั้งแบบประจำและไปกลับและยังสามารถเลือกเรียน โรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนหญิงล้วน โรงเรียนชายล้วน ตามความเหมาะสมของตัวผู้เรียน
โรงเรียนหญิงล้วน•โรงเรียนชายล้วน•โรงเรียนสหศึกษา

AEAS

CETA ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบ AEAS (Australian Education Assessment Service)

เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย

เรียนต่อมัธยม

ออสเตรเลีย

ดียังไง ?

วิชาเลือกหลากหลาย

วิชาให้เลือก
หลากหลาย

กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร

กิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรมากมาย

นักเรียนต่อคลาสน้อยกว่า 20 คน

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาสเรียน
น้อยกว่า 20 คน

 รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกๆด้าน

รู้จักคิดวิเคราะห์
และมีความเป็นผู้นำ
ในทุกๆด้าน

มีความมั่นใจ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
มีความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเข้าเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสูงกว่าและการทำงานที่ดี

การเรียนต่อในออสเตรเลีย

ระบบการศึกษา

บริษัท CETA เป็นตัวแทนของโรงเรียนในทุกรัฐของประเทศออสเตรเลีย โดยปกติ โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7) เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ออสเตรเลียในระดับประถม ทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งทาง CETA สามารถดำเนินการให้คำปรึกษาและสมัครเรียนให้ได้เช่นกัน

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมออสเตรเลีย

 1. ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่และปลอดภัย หากส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย บุตรหลานของท่านจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภัย เหมาะแก่การศึกษา
 2. หลักสูตรมัธยมในออสเตรเลีย เป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก
 3. โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพของสถานศึกษา ตรงตามเงื่อนไขที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด
 4. การศึกษาในชั้นมัธยมที่ออสเตรเลีย นักเรียนไทยจะได้รับประโยชน์จากการเรียนมากมาย ทั้งสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนการสอน ทักษะต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและทักษะในการเพิ่มศักยภาพที่โดดเด่นแก่นักเรียน

โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนในประเทศออสเตรเลียมี 2 ประเภทคือ Day School หรือไปเช้ากลับเย็น และ Boarding School หรือโรงเรียนประจำ นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วน และโรงเรียนสหศึกษาอีกด้วย

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

สิ่งหนึ่งที่การศึกษาระดับมัธยมที่ประเทศออสเตรเลียมีความแตกต่างกับการเรียนการสอนที่ประเทศไทย คือ มีความหลากหลายในวิชาที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดวิชาหลัก8 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการพัฒนา สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจภายใต้การแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก Guardian และ Career Counselor ของโรงเรียน โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก 4 -5 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่นักเรียนจะเลือกเรียนและคะแนนสอบที่ได้ในระดับ Year 11 และ Year 12 นั้น มีความสำคัญมากในการเลือกอันดับมหาวิทยาลัย และ เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย ไม่มีระบบการสอบเข้า ดังนั้นการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจากคะแนนเฉลี่ย ระหว่างการสอบปลายภาคที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษากลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากโรงเรียน

ปีการศึกษา

โรงเรียนที่ออสเตรเลีย จะมีเวลาของการเปิดภาคเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางแห่งจะแบ่งเป็น 4 ภาค หากนักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL (500) และมีผลการเรียนดีก็จะสามารถต่อชั้นได้เลย เช่น จบ ม.3 ของไทยสามารถไปต่อ Year 10 (ม.4) ได้เลย หากผลการเรียนไม่ดีทางสถาบันอาจจะให้เรียนซ้ำชั้นประมาณครึ่งปีหรือหนึ่งปีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แม้ว่านักเรียนไม่มีผลภาษาอังกฤษ ก็สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ AEAS Test ได้ที่ CETA สำหรับผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละและนัดสอบได้ที่ CETA

ที่พักอาศัย

บางโรงเรียนนักเรียนอาจจะต้องอยู่กับหอพักที่ทางโรงเรียนจัดให้ หรือ โฮมสเตย์ ซึ่งทาง CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมตำรวจ พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย

กรุณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

รายชื่อโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

โรงเรียน ประเภทโรงเรียน ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. ACT Government School (Canberra)

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไป-กลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเล็กจนถึง Year 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 43,516 คน แบ่งเป็นนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Australian Capital Territory (Canberra)

2. All Saints Anglican School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1987 ในตอนต้นเปิดสอนเฉพาะระดับ Year 1 จนถึง Year 12 ปัจจุบันเปิดสอนจนถึงระดับ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

3. Avalon College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ มีการรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อ ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

4. Beaconhills College

Beaconhills College

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1982 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Melbourne เป็นโรงเรียนสหศึกษาตาม แนวคริสตจักร มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและก้าวไกล เพื่อเปิดโอกาสมากมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Melbourne

5. Billanook College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1978 เป็นสมาชิกของกลุ่ม Round Square ซึ่งเป็นองค์กรการ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

6. Canterbury College

Canterbury College Canterbury College is an award-winning Kindergarten to Year 12

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Queensland

7. Carey Baptist Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนแบบ International ที่มีนักเรียนนานาชาติมาจากกว่า 15 ประเทศ แม้ว่า Carey เป็นโรงเรียนคริสต์แต่ก็ยินดีต้อนรับ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

8. Caulfield Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างกว้างขวาง...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

9. Christ Church Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนแบบประจำ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1910 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ที่มีอยู่ใน...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

10. Eltham College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 12 ระบบทางวิชาการของโรงเรียนมีความโดด...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

11. Firbank Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่โดดเด่นด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและรู้จักการทำงานเป็นทีม...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

12. Fraser Coast Anglican College

โรงเรียนออสเตรเลีย

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 64 เอเคอร์ท่ามกลาง ความสวยงามของฟาร์ม และแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โรงเรียนมี...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

13. Geelong Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งมีหอพักนักเรียนที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่นักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

14. Gippsland Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษา แบบ Anglican ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1971 จากการรวมตัวกันของ St.Anne’s Church of England Girls’...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

15. Hills International College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1992 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักของโรงเรียนหรือพักอาศัยกับ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

16. Ipswich Girls’ Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาสำหรับเด็กเล็ก (Preparation ถึงระดับ Year 4) และเป็นโรงเรียนหญิงล้วนสำหรับระดับเด็กโต...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Queensland

17. Ipswich Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนมัธยมปลายแห่งแรกของรัฐควีนสแลนด์ Ipswich Grammar School เปิดสอนโรงเรียนชายล้วน...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Queensland

18. John Paul International College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นผู้นำในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทัน สมัย นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

19. Kardinia International College

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ตั้งอยู่ในเมืองจีลอง มลรัฐวิคตอเรีย ห่างจากเมลเบิร์นประมาณหนึ่งชั่วโมง โรงเรียนมีอาณาเขตบริเวณ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

20. Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

ก่อตั้งเมื่อปี 1882 ปัจจุบันเปิดสอนสหศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 6 และเปิดสอนเฉพาะเด็กผู้หญิงสำหรับเกรด 7 ถึง...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

21. Macarthur Anglican School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนที่มีความสำเร็จทางด้านวิชาการอยู่ในระดับสูง โรงเรียนจะผลักดันและสร้างสรรค์นักเรียนให้มีทัศนคติที่...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

22. Mater Christi College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ การเรียนการสอนจะจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ดำเนินการสอน...

โรงเรียนหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

23. Melbourne Girls’ Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

มีความเชี่ยวชาญในการให้ศึกษาที่มีคุณภาพเฉพาะสำหรับนักเรียนหญิง ตั้งแต่ปี 1893 ทางโรงเรียนให้ความสำคัญทั้งประเพณีและ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

24. Mercedes College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- Year 12 ซึ่งรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ Year 8 เป็นต้นไปโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มี...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

25. Methodist Ladies’ College

Methodist Ladies’ College (MLC) เป็นโรงเรียนหญิงล้วนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1882...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

26. NSW Government Schools

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัดหรือ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

27. PCW Melbourne

โรงเรียนออสเตรเลีย

PCW Melbourne เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมการศึกษาที่กว้างขวาง ในฐานะ...

โรงเรียนหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

28. PLC Perth

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ก่อตั้งเมื่อปี 1915 มีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักเรียนให้มีความมั่นใจ มุ่งมั่น...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

29. Pembroke School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีหอพักนักเรียนด้วย นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ประจำหรือไป-กลับ หอพักนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

30. Perth College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนก่อตั้งในปี 1870 ทางโรงเรียนเชื่อว่า ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Western Australia (Perth)

31. Presbyterian Ladies’ College, Armidale

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1887 เปิดสอนมาแล้วกว่า 130 ปี สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

32. Prince Alfred College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชายล้วนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

33. Queensland Government Schools

โรงเรียนออสเตรเลีย

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก จนถึง Year 12 โดยนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 4 เป็นต้นไป ทาง...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

34. Scotch College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1919 ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Adelaide เพียง 8 กิโลเมตร มีพื้นที่มากกว่า...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

South Australia (Adelaide)

35. Scots PGC College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

โรงเรียนประจำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งอยู่ที่เมือง Warwick รัฐ Queensland โรงเรียนได้รับการก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1918 และได้...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Queensland

36. Seymour College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ สอนหลักสูตร The International Baccalaureate Diploma Programme...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

South Australia (Adelaide)

37. South Australian Government Schools

โรงเรียนออสเตรเลีย

มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

38. St Aidan’s Anglican Girls’ School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนคาธอลิกสำหรับนักเรียนหญิงแบบไป-กลับ เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง Year 12 มี...

โรงเรียนหญิงล้วน

โฮมสเตย์

Queensland

39. St Catherine’s School, Waverley

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งเปิดสอนในรูปแบบโรงเรียนประจำและไป-กลับ โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองที่มีความสวยงามใกล้กับ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

40. St Hilda's School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

มีประสบการณ์การด้านการดูแลนักเรียนประจำมาเป็นระยะเวลามากกว่า 100 ปี มีนักเรียนตั้งแต่ Year 6 – Year 12 มา ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Queensland

41. St Leonard’s College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วน และ เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แข็ง Academic...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

42. St Michael’s Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

โดยเริ่มแรกเป็นเพียงโรงเรียนหญิงล้วน แต่ปัจจุบันกลายเป็นสหศึกษาและเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด 12 ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

43. St Paul’s Anglican Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดและพึ่งพาตนเอง โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังจาก...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

44. St Paul’s International College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนแบบประจำและไป-กลับ หลักการสำคัญของโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นทางวิชาการ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

New South Wales (Sydney)

45. St Paul’s School

โรงเรียนออสเตรเลีย

โรงเรียน St Paul’s School ก่อตั้งในปี 1960 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีการผสมผสานระหว่างการสอนหลากหลายรูปแบบ ในบริเวณโรง...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

46. St. Catherine’s School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยเข้าถึงและเข้าใจของเด็กแต่ละคนอย่างทั้วถึง ทั้งในเรื่องความ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney) Victoria (Melbourne)

47. The Geelong College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียและยัง เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

48. The Illawarra Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไป-กลับ ก่อตั้งในปี 1959 โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีความเฉลียวฉลาด...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

New South Wales (Sydney)

49. The Kilmore International School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีทั้งแบบโรงเรียนประจำ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

50. The King’s School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

โรงเรียน The King’s School ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1831 เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่ง ของออสเตรเลีย...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

51. The Peninsula School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำทาง...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Victoria (Melbourne)

52. The Scots College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง Year 12 โดยจะเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้าน....

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

New South Wales (Sydney)

53. Tintern Grammar

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและ ไป-กลับ เปิดสอนมามากกว่า 135 ปี จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการพัฒนาตนเอง

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

54. Toorak College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในออสเตรเลียซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 132 ปี  โดยทางโรงเรียนได้เน้นการเรียนการสอนใน...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

55. Trinity Grammar School, KEW

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชาย ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี โรงเรียนมีความเอาใจใส่การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงทำการจัดตั้งสิ่ง ...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Victoria (Melbourne)

56. Trinity Grammar School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชาย แบบ Anglican ซึ่งมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Anglican Church of Australia เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการมาเป็น...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

57. Victorian Government Schools

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานทางการศึกษาสูงและมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศทางวิชาการและหลักสูตรที่กว้างขวาง...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

58. Wesley College

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ก่อตั้งขึ้น ปี 1866 ประกอบไปด้วยนักเรียนกว่าพันคน และเนื่องจาก Wesley College เป็นสถานศึกษา...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

59. West Moreton Anglican College

โรงเรียนออสเตรเลีย

ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และได้พัฒนาจนปัจจุบันเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐควีนสแลนด์ อาคารเรียนตั้ง...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Queensland

60. Westbourne Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1867 เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมาเป็นเวลานาน หลักสูตรการ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

61. Western Australia Government School

โรงเรียนออสเตรเลีย

โรงเรียนรัฐบาลที่นี่จะประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนประถมจำนวนมากซึ่งนักเรียนต่างชาติสามารถเข้ารับ ...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Western Australia (Perth)

62. Westminster School

โรงเรียนประจำในออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนสหศึกษา นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักหรือไป-กลับ ปัจจุบันมี นักเรียน กว่า 700 คนเรียนอยู่ในระดับเกรด...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

South Australia (Adelaide)

63. Whitefriars College

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชายล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นโรงเรียนแบบเคทอลิก การเรียน...

โรงเรียนชายล้วน

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)

64. Yarra Valley Grammar School

โรงเรียนออสเตรเลีย

เป็นโรงเรียนชายล้วนสหศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 และได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสหศึกษาในปี 1978 นักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Victoria (Melbourne)
โรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

ภูมิประเทศโดยทั่วไป

ทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 7 ของโลก มีลักษณะเป็นเกาะตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ โดยถือว่าทวีปออสเตรเลียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย มีทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง

การเดินทางจากประเทศไทย

ประเทศออสเตรเลียมีสนามบินนานาชาติหลายเมือง ได้แก่ Sydney, Melbourne, Brisbane และ Adelaide โดยสามารถเลือกเดินทางได้หลายสายการบิน เช่น การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ บริทิชแอร์เวย์ และแควนตัส

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่รัฐ Tasmania ประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส และร้อนที่สุดที่ Northern Territory ประมาณ 34 องศาเซลเซียส ในฤดูใบไม้ผลิจะมีอากาศดี และมีดอกไม้บานอยู่ทั่ว นับว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงาม

 • ฤดูร้อน : ธันวาคม – กุมภาพันธ์   ฤดูใบไม้ร่วง : มีนาคม – พฤษภาคม
 • ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม   ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน

เขตเวลา (Time Zone) ในประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็น3 เขต

 • เวลาฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time – EST) ได้แก่ Australian Capital Territory, รัฐ New South Wales, รัฐ Queensland, รัฐ Tasmania และ รัฐ Victoria เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
 • เวลาภาคกลาง (Central Standard Time – CST) ได้แก่ รัฐ South Australia และ Northern Territory เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง
 • เวลาภาคตะวันตก (Western Standard Time – WST) ได้แก่ รัฐ Western Australia เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

Daylight Saving Time (DST) คืออะไร

ฤดูร้อนในบางประเทศจะมีช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืน(สว่างเร็วกว่าปกติ และค่ำช้ากว่าปกติ) จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นกว่าปกติ 1 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า Daylight Saving Time การเริ่มต้นช่วงเวลา DST แต่ละประเทศจะไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อตกลงร่วมกันของแต่ละประเทศ โดยปกติ DST ของออสเตรเลียจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนของปีถัดไป โดยจะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในทุกรัฐ ยกเว้น รัฐ Queensland รัฐ Western Australia และ Northern Territory

วัฒนธรรมและความเป็นอยู่

ประชากรประมาณหนึ่งในห้าของชาวออสเตรเลียมีถิ่นกำเนิดในประเทศอื่น ดังนั้นออสเตรเลียจึงเป็นสังคมหลายชนชาติ หลายวัฒนธรรม วันสำคัญจึงมีตั้งแต่การฉลองตรุษจีน ประเพณีสงกรานต์ ไปจนถึงงานลอยกระทง คุณภาพชีวิตของชาวออสเตรเลียจัดได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สภาพแวดล้อมที่สะอาด บริการสาธารณสุข การศึกษาและวิถีชีวิตในออสเตรเลีย เมื่อประกอบกันแล้วทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ระบบการเรียนการสอน

ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี โดยมีอัตราการเข้าเรียนสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉลี่ยชาวออสเตรเลียได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมเป็นระยะเวลานานกว่านักเรียนในหลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร  ในแต่ละปีมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติในปัจจุบัน ออสเตรเลียจัดอยู่ในอันดับ 4 ของแหล่งการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ไฟฟ้าและน้ำประปา

ใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 โวลต์ AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทยต้องใช้ Adapter ซึ่งหาซื้อได้ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ที่ออสเตรเลียน้ำประปาสะอาดสามารถดื่มได้ โดยปกติจะมีก๊อกน้ำเย็นและน้ำร้อน นักเรียนสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำเย็นได้ สำหรับน้ำจากก๊อกน้ำร้อนจะเอาไว้ใช้สำหรับอุปโภคไม่ควรใช้บริโภค

ศาสนา

ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่เนื่องจากประเทศออสเตรเลียให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงมีศาสนาอื่นๆ เช่น พุทธ อิสลาม และยิว ในบางรัฐมีวัดไทย เช่น เมือง Melbourne, Sydney, Canberra และ Adelaide เป็นต้น

การเมืองและการปกครอง

ออสเตรเลียปกครองแบบระบบสหพันธรัฐ โดยรัฐบาลของออสเตรเลียแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ รัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มั่นคง ระบบการปกครองของออสเตรเลียเป็นการผสมผสานประชาธิปไตย เสรีนิยมของสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ แต่ยังคงลักษณะเฉพาะตัวในแบบของออสเตรเลีย

รัฐและเมืองที่น่ารู้จัก

 • Australian Capital Territory
  มณฑลเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีลักษณะตัวเมืองที่ทันสมัยและเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับชาติ และหน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ จุดเด่นของเมืองคือการวางผังเมืองที่มีแบบแผน มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย สวนสาธารณะ ทะเลสาบ และธรรมชาติที่สวยงามไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
 • New South Wales
  รัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งมีชาวไทยและนักศึกษาไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในออสเตรเลีย มีเมืองหลวงคือ Sydney ซึ่งเป็นเมืองที่คึกคัก เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาตลอดปี
 • Northern Territory
  มณฑลตอนเหนือ หรือ Outback State เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย เนื้อที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งและเป็นทะเลทราย ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนที่เป็นหินไปจนถึงหุบผาใหญ่ เนินทรายขนาดใหญ่ ทะเลสาบ และหน้าผาที่สูงชัน  ซึ่งสร้างการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม
 • Queensland  
  รัฐแห่งแสงแดด (Sunshine State) เป็นรัฐแห่งการท่องเที่ยวที่มีแสงแดดอบอุ่นตลอดทั้งปี มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสามของประเทศ มีหาดทรายขาวสะอาด ป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์
 • South Australia
  ได้ชื่อว่าเป็นรัฐแห่งเทศกาล (Festival State) รวมทั้งเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม มีโบสถ์เก่าแก่และโบราณสถานจำนวนมาก มีผังเมืองที่ดีและมีสวนสาธารณะร่มรื่น ทางตอนเหนือของรัฐมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตเหล้าองุ่นมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ
 • Tasmania
  รัฐที่มีขนาดเล็กที่สุด มีลักษณะเป็นเกาะ มีอากาศหนาว สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามเนื่องจากถูกล้อมด้วยมหาสมุทรด้านใต้ ทะเล Tasmania และช่องแคบ Bass Strait สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเกาะจึงสะอาดอากาศสดชื่น นอกจากนี้ไวน์และอาหารของที่นี่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • Victoria  
  มีอีกชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น มีประชากรอยู่มากเป็นอันดับสองรองจากรัฐ New South Wales รวมทั้งเป็นเมืองที่นักศึกษาไทยไปศึกษามากเป็นอันดับสองรองจาก Sydney เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศออสเตรเลีย
 • Western Australia
  รัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด มีเนื้อที่เกือบหนึ่งในสามของประเทศ มีชายฝั่งติดทะเลยาวถึง 12,500 กิโลเมตร อาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่คือการทำประมงและเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตเพชรสำคัญอันดับสามของโลก Perth เป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงามและอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาของประเทศออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้

1. ศูนย์ภาษาเอกชน
2. ศูนย์ภาษาของสถาบันสอนวิชาชีพ
(TAFE : Tecnical and Further Education)
3. ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาเอกชน

ศูนย์ภาษาประเภทนี้สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์และโดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมือง Facilities อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบัน

ศูนย์ภาษาของสถาบันสอนวิชาชีพ

ศูนย์ภาษาประเภทนี้ตั้งอยู่ในสถาบัน TAFE เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญาตรี (Diploma) และปริญญาตรี หรือ นักเรียนที่ต้องการเรียนในสถาบันที่มี Facilities ให้เลือกใช้มากมาย

ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย

ศูนย์ภาษาประเภทนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ หรือเป็น Pathway เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

**ศูนย์ภาษาเอกชนและสภาบันสอนวิชาชีพบางแห่งสามารถเป็น pathway เข้าสู่มหาวิทยาลัยได้เช่นกัน**

AUSBGS2web
หลักสูตรอุดมศึกษา/หลักสูตรวิชาชีพ

หลักสูตรอุดมศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพ

CETA บริการให้คำแนะนำและดำเนินการสมัครเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อไประดับ

1. ประกาศนียบัตร (Certificate)
2. อนุปริญญาตรี (Diploma)
3. อนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma)
4. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรอุดมศึกษา/หลักสูตรวิชาชีพ

Foundation (การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียให้กับนักเรียนต่างชาติใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรมาจาก Year 11-12 บวก วิชาพื้นฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร Foundation แบ่งออกเป็น สายวิทย์ สายศิลป์ และธุรกิจ

หากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรFoundation ด้วยคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Foundation มีดังนี้

 1. นักศึกษาจากประเทศไทยจะต้องจบชั้นปีที่ 11 หรือ ม.6 หรือ ปวช.
 2. มีผล IELTS ประมาณ 5.5 หรือ TOEFL ประมาณ 500 ขึ้นไป

สำหรับการเปิดภาคเรียนประมาณ 3 ครั้งต่อปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม และกันยายน ขึ้นอยู่กับสถาบัน เพราะบางสถาบันเปิด 2 เทอมต่อปี คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม เท่านั้น

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation อาทิเช่น

 1. RMIT

Certificate (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

สอนทักษะขั้นพื้นฐานเน้นความรู้เชิงปฏิบัติและปูพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาเฉพาะต่อไป ประกาศนียบัตรวิชาชีพแบ่งออกเป็น ระดับ 1 ถึง ระดับ 4 (Certificate I – IV) มีระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ประมาณ 6เดือนจนถึง 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Certificate มีดังนี้

 1. Certificate 1 และ Certificate 2 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 4 และมีผล IELTS ประมาณ 0 – 5.5
 2. Certificate 3 และ Certificate 4 – จบการศึกษามัธยมปีที่ 5 และมีผล IELTS ประมาณ 5.5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Certificate ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Canning College
 4. Cambridge International College
 5. Holmesgen
 6. Martin College
 7. MIBT
 8. NMIT
 9. Ozford
 10. PIBT
 11. TAFE Queensland
 12. TAFE NSW
 13. TAFE South Australia
 14. TAFE Western Australia

Diploma (อนุปริญญา)

หลักสูตรอนุปริญญาเป็นหลักสูตรเรียนควบภาคทฤษฎีกับทักษะเชิงเทคนิคและเชิงสร้างสรรค์ระดับสูง ระยะเวลาของหลักสูตรประมาณ 2 ปี เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติและการวางแผน ทั้งยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีอีกด้วย โดยทั่วไปผู้ที่จบอนุปริญญาแล้วและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันจะได้รับการพิจารณาเทียบหน่วยกิตได้ประมาณ 1 ปี

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Diploma มีดังนี้

 1. จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Diploma ได้แก่

 1. Boxhill
 2. Canning College
 3. Cambridge International College
 4. CQ University
 5. Holmsglen
 6. Holmes
 7. Martin College
 8. MIBT
 9. NMIT
 10. Ozford
 11. PIBT
 12. TAFE Queensland
 13. TAFE NSW
 14. TAFE South Australia
 15. TAFE Western Australia

Advanced Diploma (อนุปริญญาขั้นสูง)

เป็นหลักสูตรที่สูงกว่าระดับอนุปริญญาและเรียนเต็มเวลา 2-3 ปี เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะคล้ายคลึงกับระดับอนุปริญญา แต่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากกว่าระดับอนุปริญญา ภาคการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงต้นเดือนธันวาคม โดยแบ่งเป็น 2 ภาค การศึกษาเช่นเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีการเปิดตลอดทั้งปี สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของเอกชนจะเปิดสอนในหลายหลายสาขาวิชา

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Advance Diploma มีดังนี้

 1. จบการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผล IELTS ประมาณ 6

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Advance Diploma ได้แก่

 1. Academia International
 2. Boxhill
 3. Holmsglen
 4. NMIT
 5. TAFE NSW
 6. TAFE South Australia
 7. TAFE Western Australia

Bachelor Degree (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวิชาชีพส่วนใหญ่และใช้เวลาเรียน 3- 6 ปี บางสาขาอาจใช้เวลามากกว่านี้ ในออสเตรเลียไม่มีการสอบเอ็นทรานซ์ (entrance) ฉะนั้นการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จะพิจาณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากคุณวุฒิที่เทียบเท่า

ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติในการเข้าเรียนของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น

 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 2.6 ขึ้นไป แต่บางมหาวิทยาลัยกำหนดเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นอยู่กับสาขาและเกณฑ์การรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย )
 2. ผล IELTS ประมาณ 5 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับนโยบายและสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัย
 3. หากนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ทางสถาบันจะรับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเรียน Foundation Studies Program 1 ปี ก่อนเข้าเรียนปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี

สถาบันที่เปิดสอนระดับ Bachelor Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Boxhill
 3. Deakin University
 4. Holmsglen
 5. Holmes
 6. La Trobe
 7. NMIT
 8. Raffles
 9. RMIT university
 10. Swinburne University

Bachelor Honours Degree (ปริญญาตรีเกียรตินิยม)

นักศึกษาสามารถขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมได้หลังจากสำเร็จปริญญาตรีด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมโดยการลงทะเบียนเรียนเพิ่มสำหรับปีเกียรตินิยมได้ตั้งแต่ต้น โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 4-7 ปี การเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมจะมีการเรียนทั้งภาคบรรยายและภาควิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สอบได้คะแนนดีมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่ากับปริญญาโท และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้เลย โดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Bachelor Honours Degree มีดังนี้

 1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 2. ผล IELTS ประมาณ 5 ขึ้นไป

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Bachelor Honours Degree ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรับนักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับGraduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับGraduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Graduate Certificate/Postgraduate Certificate (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่เลือกเรียนหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม ใช้เวลาในการเรียนเต็มเวลาแบบเข้าชั้นเรียนประมาณ 6 เดือน

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Graduate Certificate มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางสถาบันอาจรับนักศึกษาเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขคือ ให้เรียนระดับGraduate Certificate ก่อน 6 เดือน หลังจากเรียนจบด้วยผลการเรียนที่กำหนดแล้ว นักศึกษาจึงเข้าเรียนต่อในระดับGraduate Diploma ( อนุปริญญาโท) หรือ ปริญญาโทอีก 6 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Graduate Certificate ได้แก่

 1. Bond University
 2. Deakin University
 3. RMIT University
 4. Swinburne University

Master Degree (ปริญญาโท)

เป็นการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาที่เรียนนอกเหนือจากระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี การเรียนระดับปริญญาโทสามารถเป็นแบบเข้าชั้นเรียนหรือแบบทำการวิจัยหรือควบทั้งสองอย่างก็ได้

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Master Degree มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

บางมหาวิทยาลัยอาจขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)หรืออนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หรือหลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่เรียกว่า “Qualifying Program” หรือ “Preliminary Program” เพื่อขอประเมินผลการเรียนว่าจะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Master Degree ได้แก่

 1. Rafflles
 2. RMIT University
 3. Swinburne University
 4. Bond University
 5. Deakin University
 6. Holmes

Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

เป็นหลักสูตรปริญญาเอก หรือที่เรียกย่อ ๆว่า Ph. D เป็นระดับการศึกษาสูงสุดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลาศึกษาในศาสตร์ชั้นสูง และการทำวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะทาง นักศึกษาจึงควรมีพื้นฐานในการทำวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์มาก่อน ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพิ่มหลักสูตรแบบเข้าชั้นเรียน (coursework) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนระดับปริญญาเอกด้วย ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาควรเดินทางไปถึงออสเตรเลียอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษา เพื่อที่จะได้มีเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์

เกณฑ์รับเข้าศึกษาคอร์ส Doctoral Degree มีดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท
 2. มีประสบการณ์การทำงาน
 3. มีผล IELTS ประมาณ 5

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Doctoral Degree ได้แก่

 1. RMIT University
 2. Swinburne University
 3. Bond University
 4. Deakin University
tafe_100614_0768edited-1wb