Tintern Grammar

Avalon College มอบทุนการศึกษา ฟรี!

Tintern Grammar

CRICOS Provider Number : 00348E
Address : 90 Alexandra Road, Ringwood East 3135, Victoria, Australia
Website : www.tintern.vic.edu.au
School Type : Coeducational school

Avalon College มอบทุนการศึกษา ฟรี!

Philosophy

Tintern Grammar เป็นโรงเรียนที่มีความผสมผสานระหว่างโรงเรียนสหศึกษากับโรงเรียนชายล้วน – หญิงล้วน  โรงเรียนมีการสอนแบบสหศึกษาในช่วงการศึกษา Early Learning Centre (อายุ 3-4 ปี) และ Senior College (Year 10 – 12) และมีการเรียนการสอนแบบแยกชาย – หญิงในช่วงการศึกษา Junior School และ Middle School  เปิดสอนมามากกว่า 135 ปี จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการพัฒนาตนเอง สร้างโอกาสในการค้นหาตนเอง และสร้างความมีระเบียบ เพื่อความสำเร็จด้านการเรียนของนักเรียนในระยะยาว โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ การกีฬา หรือดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามหาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นที่ยอมรับอีกว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่การศึกษาอย่างดีเยี่ยม

Location
Tintern ตั้งอยู่ในย่าน Ringwood East ซึ่งเป็นย่านศูนย์ราชการ อยู่ห่างจากเมือง Melbourne เพียง 25 กิโลเมตร

Curriculum and Qualifications
Tintern Grammar มีระบบการเรียนให้นักเรียนเลือก 2 ระบบ ได้แก่

  • หลักสูตร International Baccalaureate (IB)
  • Victorian Certificate of Education (VCE)

โดยมีหลักสูตรและรายวิชาเรียนที่หลากหลาย เช่น การกีฬา ศิลปะ การแสดง และเทคโนโลยี

Academic Achievement / Other Notable Achievements
60% ของนักเรียนชั้น Year 12 มีผลคะแนนเฉลี่ย ATAR อยู่ที่ 80 คะแนน หรือมากกว่า ซึ่งถือเป็น 20% ของนักเรียนชั้น Year 12 ทั่วประเทศ นอกจากนี้ คะแนน ATAR สูงที่สุดของนักเรียนที่นี่ อยู่สูงถึง 99.45 คะแนน (ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงที่สุดเพียง 1% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดของรัฐ Victoria ทั้งหมด)

Support Services for International Students
Tintern Grammar ให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ โดยมีสำนักงานที่คอยดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งมีหน้าที่คอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น การปรับตัว การเรียน และให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น