NSW Government Schools

NSW Government Schools

CRICOS Provider Number : 00588M

Website : www.internationalschool.edu.au

Address : International Students Centre PO Box 707, 827-839 George Street, NSW, AUSTRALIA 2007

School Type : Varies. Girls and boys only and co-educational schools

Philosophy- Special Features, Brief History

โรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐNews South Wales ก่อตั้งขึ้นในปี 1848 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมเข้าโรงเรียนจนถึงYear 12 เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัดหรือสนใจเป็นพิเศษจากหลาก หลายวิชาที่โรงเรียนเปิดสอน ค่าเรียนของโรงเรียนรัฐบาลไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนเอกชนอื่นๆ ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติจำนวนกว่า 3,500 คน

Location

โรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐNew South Wales เปิดสอนในหลายเมืองได้แก่ Sydney, Newcastle, Wollongong, Coffs Harbour และ Balina เป็นต้น

Curriculum and Qualifications

นักเรียนได้ต้องเรียนวิชาหลักและวิชาเลือกตามความสนใจ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ การออบแบบ สังคมศาสตร์ การกีฬา การดนตรี การแสดงละคร และการเต้นรำ เป็นต้น โดยแต่ละห้องจะมีจำนวนนักเรียนเพียง 10 – 30 คนเท่านั้น การเรียนการสอนจะเน้นการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ

Entry requirements for overseas students

โรงเรียนจะพิจารณาการรับเข้าเรียนจากผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี รวมทั้งระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน หากนักเรียนมีระดับภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ออสเตรเลียจนกระทั่งผ่านระดับที่ ทางโรงเรียนกำหนดจึงจะสามารถเข้าเรียนได้

Pathways to University

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐNews South Wales จะได้รับวุฒิการศึกษา High School Certificate (HSC) สามารถใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามสถาบัน TAFE หรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆได้

Intensive English/ ESL Support

นักเรียนที่ยังมีผลภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาทันที สามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สถาบัน Intensive English Centre (IEC) ก่อนได้ และเมื่อเข้าไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาแล้ว นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนวิชา ESL (English as a Second Language) เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

Accommodation

นักเรียนที่ไม่มีญาติอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียจะต้องพักอาศัยกับครอบครัวชาว ออสเตรเลียที่ได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลออสเตรเลีย ค่าใช้จ่ายของโฮมสเตย์จะอยู่ในช่วง A$220 ถึง A$290 ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับที่ตั้งและเมืองเป็นหลัก ครอบครัวชาวออสเตรเลียจะจัดเตรียมห้องนอน อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะคอยติดต่อกับโฮมสเตย์ในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัย อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข และส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนได้อย่างเต็มที่

Support Services for International Students

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยเจ้าหน้าที่ที่พูดได้หลากหลายภาษาจะคอยให้คำแนะนำที่ดีแก่นักเรียนและผู้ ปกครองนักเรียนสามารถขอคำปรึกษาได้ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวอาชีพ การให้คำแนะนำในด้านวีซ่าและประกันสุขภาพ ปัญหาด้านการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด หรือ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเข้าเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ที่ NSW government Intensive English Centre (IEC)