Whitefriars College

Whitefriars College

CRICOS Provider Number : 01680G

Address :156 Park Road, Donvale, Victoria, Australia 3111

Website :www.whitefriars.vic.edu.au

Philosophy – Special Features, Brief history

Whitefriars College เป็นโรงเรียนชายล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นโรงเรียนแบบเคทอลิก การเรียนการสอนของโรงเรียนจะสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริส เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีความเชื่อมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันมั่นคงให้แก่ท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ ทางโรงเรียนเชื่อว่าความสำเร็จทางการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอีกด้วย

Whitefriars College เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวและโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพื้นฐานทางความคิดที่ดีและสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติสำคัญที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีคือความเป็นผู้นำ โดยได้จัดให้มีโครงการ Leadership Program ขึ้นสำหรับนักเรียน Year 10 และ Year 11 ทุกคน ซึ่งโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและแสดงความเป็นผู้นำ โดยเพื่อนร่วมชั้นจะลงคะแนนเลือกผู้นำบ้าน (House Captains) ซึ่งผู้นำของแต่ละบ้านจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป หน้าที่หลักคือคอยให้ความช่วยเหลือ รับผิดชอบ และเป็นตัวแทนของนักเรียนในบ้าน เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการของโรงเรียน

Entry Requirements for Overseas Students

ผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี และคะแนน AEAS

Intensive English / ESL Support

Whitefriars College จัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ESL) สำหรับนักเรียน Year 9, 10, 11 และ 12 การให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนานาชาติยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการที่คุณครูผู้สอนวิชา ESL เข้าไปในชั้นเรียนเพื่อคอยช่วยเหลือนักเรียนในการทำการบ้านต่างๆ หรือนักเรียนสามารถออกจากห้องเรียนในเวลาพักเพื่อไปปรึกษากับคุณครูตัวต่อตัว และการนัดเรียนพิเศษนอกเวลาเรียน

Curriculum & Qualifications

นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ค้นพบสาขาวิชาที่ตนเองสนใจอย่างเต็มที่ผ่านทางหลักสูตรที่เปิด กว้างของ Whitefriars Collage นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งทางด้านภาษา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะการแสดง การออกแบบ มนุษยศาสตร์ ฟิสิกข์ และศาสนศาตร์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติม เช่นการศึกษา นอกสถานที่โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน การแข่งขันกีฬา การแสดงดนตรี รวมถึงการสร้างละครเวที เป้นต้น

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการเรียนการสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ใหญ่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ Whitefriars Collage ยังคอยพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้จัดการข้อมูลต่างๆของทางโรงเรียนอีกด้วย Academic Achievement / Other Notable Achievements ในปี 2013 ค่าเฉลี่ยคะแนน ATAR อยู่ที่ 71.32 โดยมีนักเรียนประมาณ 30 คนได้คะแนน ATAR มากกว่า 90 คะแนน

Support Services for International Students

Whitefriars Collage จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนานาชาติ โดยแยกการทำงานเป็นหน่วยงานพิเศษ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือนักเรียนได้เต็มที่ หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้คือ การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางวิชาการให้แก่นักเรียน ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือต้องการเรียนพิเศษเพิ่มเติมในสาขาที่ตนสนใจ นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ พร้อมระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล โรงละคร ห้องซ้อมการแสดง ห้องทดลองทาง วิทยาศาสตร์ ห้องล้างและอัดภาพ เป็นต้น ด้วยความช่วยเหลืออันครบครัน นักเรียนทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจในอนาคตต่อไปได้

Accommodation

Whitefriars Collage มีบริการจัดหา Homestay เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีและมี ความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่