Victorian Government Schools

Victorian Government Schools

CRICOS Provider Number : 00861K

Address : GPO Box 4367 Melbourne, VIC, AUSTRALIA 3001

Website : www.study.vic.gov.au

School Type : Co-educational school

Philosophy – Special Features, Brief history

Victorian Government Schools หรือโรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐVictoria เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานทางการศึกษาสูงและมีชื่อเสียงในความเป็นเลิศทางวิชาการและหลักสูตรที่กว้างขวาง นักเรียนต่างชาติจะได้รับการต้อนรับจากนักเรียนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน

Victorian Government Schools มีโรงเรียนมากกว่า 100 แห่งให้นักเรียนได้เลือก โดยทุกๆโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่ได้คุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการศึกษาและดูแลอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเข้าศึกษาในโรงเรียนใด อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนรัฐบาลทุกคนนั้นจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก นักเรียนจะได้รับความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคุณครู

Curriculum and Qualifications

Victorian Government Schools เปิดสอนหลักสูตร Victorian Certificate of Education (VCE) มีรายวิชาหลากหลายในเลือกเรียนและมีการผสมผสานอย่างพอดีระหว่าง วิชาการ กีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกงาน โดยมีมากกว่า 70 วิชาให้นักเรียนได้เลือกเรียนในYear 12 โดยแต่ละโรงเรียนมีหลักสูตรและวิชาการสอนที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ในการเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับนักเรียนได้

English Language Support

Victorian Government School มีศูนย์สอนภาษาซึ่งเปิดสอนคอร์ส Intensive English ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมทางด้่านภาษาให้แก่นักเรียนต่างชาติ โดยนักเรียนสามารถนำผลภาษาเข้าไปสมัครเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลได้โดยตรง

Pathways to University

นักเรียนสามารถเลือกที่จะเข้าอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย การอยู่อาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน และยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่จะพบว่าการอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่นักเรียนได้รับจากการมาศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

Support Services for International students

สำหรับนักเรียนต่างชาติจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในทุกๆเรื่องทั้งทางด้านสวัสดิการ วิชาการ ที่อยู่ และผู้ปกครอง และยังรวมไปถึงเรื่องของวีซ่า พาสปอร์ต สำหรับเรื่องสุขภาพจะอยู่ในความรับผิดชอบของพยาบาลของโรงเรียน