South Australian Government Schools

South Australian Government Schools

Cricos Provider Number :  00018A

Address : Adelaide SA 5000

Website : www.internationalstudents.sa.edu.au

Philosophy – Special Features, Brief history

โรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐ South Australia มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น สวัสดิการ การเรียน และการให้คำปรึกษาแนะแนว เป็นต้น

Location

Adelaide เป็นเมืองหลวงของรัฐ South Australia เป็นเมืองที่มีความทันสมัย ปลอดภัย ล้อมรอบไปด้วยบริเวณสีเขียวของทุ่งหญ้าและมีชายหาดที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นเมืองที่เหมาะแก่การเรียนรู้และอยู่อาศัย

Curriculum & Qualifications

โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีจำนวนวิชาและวิชาเลือกที่แตกต่างกัน แต่จะครอบคลุมวิชาหลักๆ อันได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยีและการออกแบบ พลศึกษา ภาษา และสังคมและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนในระดับชั้น Year 11 และ Year 12 ทางโรงเรียนยังจัดวิชาให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของนักเรียนสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

English Language Support

ทางโรงเรียนเปิดสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรเร่งรัดสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติสำหรับการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยนักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากชั่วโมงเรียนหลัก

Entry requirement

นักเรียนต้องแสดงหลักฐานทางการศึกษาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนในปัจจุบันที่ระบุความสำเร็จทางวิชาการ และทัศนคติต่อการศึกษาของนักเรียนในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาของการเรียน นอกจากนี้ นักเรียนต้องแสดงหลักฐานยืนยันด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับชั้นปีที่เรียนและข้อกำหนดของวีซ่า สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาแบบเข้มข้น

Support Services for International Students

โรงเรียนมีเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้คำปรึกษาแนะแนวเรื่องการเรียน และอาชีพในอนาคต ดูแลสวัสดิการของนักเรียน มีครูที่เชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งภาษา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดบัดดี้ให้แก่นักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นนักเรียนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในเรื่องต่างๆ