เรียนต่อมัธยมอังกฤษ (UK) เรียนต่อมัธยมสหรัฐ (USA) เรียนต่อมัธยมแคนาดา (CANADA) เรียนต่อมัธยมนิวซีเลนด์ (NEW ZEALAND)

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ รายชื่อโรงเรียนนิวซีแลนด์ (New Zealand)

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA เราเป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

จุดเด่นสำคัญของระบบการศึกษานิวซีแลนด์คือการพัฒนา IQ และ EQ ของนักเรียนไปพร้อมๆกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจมากมาย

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียกว่า Nation Certificate of Educational Achievement (NCEA) ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ได้รับการประยุกต์มาจากระบบอังกฤษโดยมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 ดังนั้นนักเรียนที่จบจากระบบนิวซีแลนด์จึงสามารถเลือกเรียนต่อในประเทศต่างๆได้ทั่วโลกทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา หรือแม้แต่ประเทศไทยเอง

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

เรียนต่อมัธยม

อังกฤษ

ดียังไง ?

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

หลักสูตรการเรียน
การสอนมีคุณภาพ

ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา

มีโรงเรียนให้เลือก
หลากหลาย ทั้งรัฐบาล
และเอกชน

มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

มีมาตรฐานการเรียน
การสอนที่ได้รับ
การยอมรับทั่วโลก

 เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ

มีกิจกรรม
นอกหลักสูตรต่างๆ
มากมาย

มีความมั่นใจ ความรับผิดชอบ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
ความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

 โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเรียนต่อ
ปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการทำงานที่ดี

สภาพแวดล้อมที่ดี
และปลอดภัย

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ รายชื่อโรงเรียนนิวซีแลนด์ (New Zealand)

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 8 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 – Year 13 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การศึกษาภาคบังคับของประเทศนิวซีแลนด์คือการเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 5 ถึง 16 ปี

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียน และนักศึกษาต่างชาติในการไปศึกษาต่อ เนื่องจากคุณภาพของการศึกษา และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติอีกด้วย

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์มีมากกว่า 400 แห่ง ควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองคุณภาพโดย New Zealand Qualification Authority (NZQA)

โรงเรียนแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและศาสนา
 3. โรงเรียนเอกชน – สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 11 – 13 ปีขึ้นไป และสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งได้เปิดสอนภาษาอังกฤษ (ESL) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนปกติด้วย

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 4 เทอม และในระหว่างเทอมหนึ่ง จะมีปิดระหว่างเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี

 • เทอม 1 ปลายมกราคม – กลางเมษายน
 • เทอม 2 ปลายเมษายน – ต้นกรกฎาคม
 • เทอม 3 ปลายกรกฎาคม – กลางกันยายน
 • เทอม 4 ต้นตุลาคม – ต้นธันวาคม

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

 • Year 13 (NCEA-Level 3) ( Form 7 ) อายุ 17-18 ปี 
  ในระดับนี้ วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเลือก ซึ่งจะเป็นวิชาที่นักเรียนจะต้องใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา *สำหรับนักเรียนที่จะเรียนจบในหลักสูตร NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 3 ไม่ต่ำกว่า 60 credits หลังจบชั้นนี้แล้วจึงสามารถสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
 • Year 12 (NCEA-Level 2) ( Form 6 ) อายุ 16-17 ปี
  มีวิชาเรียนถึง 4 – 9 วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้มากขึ้นโดยอาจจะมีวิชาบังคับเพียง 1 – 2 วิชา และที่เหลือจะเป็นวิชาเลือกก็ได้ *สำหรับนักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 2 ไม่ต่ำกว่า 80 credits หลังจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนอาจะเลือกเรียนต่อในสถาบันสายอาชีพ หลักสูตร Diploma อนุปริญญา หรือเรียน Year13 ต่อหากจะเข้ามหาวิทยาลัย
 • Year 11 (NCEA-Level 1) ( Form 5 ) อายุ 15-16 ปี
  ในปีนี้เป็นปีที่ นักเรียนเข้าสู่ระบบ National Certificate Education Academic (NECA) ในระดับ NCEA-Level 1 มีเรียนประมาณ 4 – 9 วิชา แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3 – 4 วิชา และวิชาเลือกอื่นๆ ตามความสนใจอีก 2 – 3 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาจะมี credit ตั้งแต่ 10 – 24 credits* สำหรับนักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 2 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 1 ไม่ต่ำกว่า 80 credits
 • Year 10 ( Form 4 ) อายุ 14-15 ปี
  วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วย
 • Year 9 ( Form 3 ) อายุ 13-14 ปี
  วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วย

ที่พักอาศัย

บางโรงเรียนนักเรียนอาจจะต้องอยู่กับหอพักที่ทางโรงเรียนจัดให้ หรือ โฮมสเตย์ ซึ่งทาง CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมตำรวจ พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CETA เราเป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพ มากมายหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่สนมจได้ตามระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการค้นหาความท้าทายใหม่ๆในการเรียนที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติและวัฒนธรรม มีความเจริญและมีความทันสมัยในขณะเดียวกันก็มีความสวยงามทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกทั้งนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดและประชากรมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก นักเรียนที่สนใจสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่สนใจได้ตามระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความท้าทายใหม่ๆในการเรียนที่นิวซีแลนด์

CETA

เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีคุณภาพมากมายในประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตรมัธยมศึกษา

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA เราเป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

จุดเด่นสำคัญของระบบการศึกษานิวซีแลนด์คือการพัฒนา IQ และ EQ ของนักเรียนไปพร้อมๆกัน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจมากมาย

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียกว่า Nation Certificate of Educational Achievement (NCEA) ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ได้รับการประยุกต์มาจากระบบอังกฤษโดยมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 ดังนั้นนักเรียนที่จบจากระบบนิวซีแลนด์จึงสามารถเลือกเรียนต่อในประเทศต่างๆได้ทั่วโลกทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา หรือแม้แต่ประเทศไทยเอง

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

เรียนต่อมัธยม

อังกฤษ

ดียังไง ?

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

หลักสูตรการเรียน
การสอนมีคุณภาพ

ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา

มีโรงเรียนให้เลือก
หลากหลาย ทั้งรัฐบาล
และเอกชน

มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

มีมาตรฐานการเรียน
การสอนที่ได้รับ
การยอมรับทั่วโลก

 เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ

มีกิจกรรม
นอกหลักสูตรต่างๆ
มากมาย

มีความมั่นใจ ความรับผิดชอบ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
ความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

 โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเรียนต่อ
ปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการทำงานที่ดี

สภาพแวดล้อมที่ดี
และปลอดภัย

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ รายชื่อโรงเรียนนิวซีแลนด์ (New Zealand)

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 8 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 – Year 13 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การศึกษาภาคบังคับของประเทศนิวซีแลนด์คือการเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 5 ถึง 16 ปี

ข้อได้เปรียบของการศึกษามัธยมนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียน และนักศึกษาต่างชาติในการไปศึกษาต่อ เนื่องจากคุณภาพของการศึกษา และเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติอีกด้วย

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์มีมากกว่า 400 แห่ง ควบคุมคุณภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองคุณภาพโดย New Zealand Qualification Authority (NZQA)

โรงเรียนแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและศาสนา
 3. โรงเรียนเอกชน – สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 11 – 13 ปีขึ้นไป และสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งได้เปิดสอนภาษาอังกฤษ (ESL) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนปกติด้วย

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 4 เทอม และในระหว่างเทอมหนึ่ง จะมีปิดระหว่างเทอม 2 สัปดาห์ ปิดเทอมใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี

 • เทอม 1 ปลายมกราคม – กลางเมษายน
 • เทอม 2 ปลายเมษายน – ต้นกรกฎาคม
 • เทอม 3 ปลายกรกฎาคม – กลางกันยายน
 • เทอม 4 ต้นตุลาคม – ต้นธันวาคม

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

 • Year 13 (NCEA-Level 3) ( Form 7 ) อายุ 17-18 ปี 
  ในระดับนี้ วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเลือก ซึ่งจะเป็นวิชาที่นักเรียนจะต้องใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา *สำหรับนักเรียนที่จะเรียนจบในหลักสูตร NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 3 ไม่ต่ำกว่า 60 credits หลังจบชั้นนี้แล้วจึงสามารถสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
 • Year 12 (NCEA-Level 2) ( Form 6 ) อายุ 16-17 ปี
  มีวิชาเรียนถึง 4 – 9 วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้มากขึ้นโดยอาจจะมีวิชาบังคับเพียง 1 – 2 วิชา และที่เหลือจะเป็นวิชาเลือกก็ได้ *สำหรับนักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 2 ไม่ต่ำกว่า 80 credits หลังจบชั้นนี้แล้ว นักเรียนอาจะเลือกเรียนต่อในสถาบันสายอาชีพ หลักสูตร Diploma อนุปริญญา หรือเรียน Year13 ต่อหากจะเข้ามหาวิทยาลัย
 • Year 11 (NCEA-Level 1) ( Form 5 ) อายุ 15-16 ปี
  ในปีนี้เป็นปีที่ นักเรียนเข้าสู่ระบบ National Certificate Education Academic (NECA) ในระดับ NCEA-Level 1 มีเรียนประมาณ 4 – 9 วิชา แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3 – 4 วิชา และวิชาเลือกอื่นๆ ตามความสนใจอีก 2 – 3 วิชา ซึ่งแต่ละวิชาจะมี credit ตั้งแต่ 10 – 24 credits* สำหรับนักเรียนที่จะได้เข้าเรียนในระดับ NCEA-Level 2 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของวิชาใน Level 1 ไม่ต่ำกว่า 80 credits
 • Year 10 ( Form 4 ) อายุ 14-15 ปี
  วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วย
 • Year 9 ( Form 3 ) อายุ 13-14 ปี
  วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกอื่นๆ ได้ตามความสนใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนด้วย

ที่พักอาศัย

บางโรงเรียนนักเรียนอาจจะต้องอยู่กับหอพักที่ทางโรงเรียนจัดให้ หรือ โฮมสเตย์ ซึ่งทาง CETA มีบริการจัดหาที่พักอาศัยในแบบโฮมสเตย์แก่นักเรียน โดยโฮมสเตย์ทุกหลังจะต้องผ่านการคัดสรรอย่างดีและมีการตรวจประวัติย้อนหลังจากกรมตำรวจ พร้อมทั้งมีใบรับรองในการดูแลเด็กนักเรียนที่เรียกว่า Working with Children Certificate บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโฮมสเตย์ที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด นอกจากนี้ CETA จะคอยประสานงานกับโฮมสเตย์อย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CETA เราเป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพ มากมายหลายแห่งในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่สนมจได้ตามระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการค้นหาความท้าทายใหม่ๆในการเรียนที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติและวัฒนธรรม มีความเจริญและมีความทันสมัยในขณะเดียวกันก็มีความสวยงามทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกทั้งนิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดและประชากรมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก นักเรียนที่สนใจสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่สนใจได้ตามระยะเวลาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการค้นคว้าหาความท้าทายใหม่ๆในการเรียนที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรอุดมศึกษา/หลักสูตรวิชาชีพ

CETA

เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีคุณภาพมากมายในประเทศนิวซีแลนด์