เรียนต่อมัธยมอังกฤษ (UK) เรียนต่อมัธยมนิวซีเลนด์ (NEW ZEALAND) เรียนต่อมัธยมแคนาดา (CANADA) เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย (AUSTRALIA) เรียนต่อมัธยมสหรัฐ (USA)

เรียนต่อมัธยมสหรัฐอเมริกา รายชื่อโรงเรียนสหรัฐอเมริกา (United States)

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA เราเป็นตัวแทนของโรงเรียนมัยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของอเมริกาในระดับมัธยมแบ่งออกเป็น Middle School / Junior High School เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ศึกษาตอนต้นหรือ Grade 7 – Grade 8 และ Senior HighSchool เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ Grade 9 – 12

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักสูตรการศึกษาระดับประเทศเพราะรัฐบาลกลางไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการของสถาบันการศึกษารัฐแต่ละรัฐ จะมีกระทรวจศึกษาธิการของตนเอง ที่ทำหน้าที่จัดตั้งแนวทางและรูปแบบการศึกษาในแต่ละรัฐ จึงไม่อาจระบุชัดว่าการศึกษาในระดับ Middle School/ Junior High School หรือ Senior highSchool ต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี เริ่มเรียนตั้งแต่ปีไหน บางรัฐอาจเริ่มเรียน Senior High School ตั้งแต่ Grade 9 ในขณะที่บางรัฐอาจเริ่มที่ Grade 10 ก็ได้

เรียนต่อมัธยม

สหรัฐอเมริกา

ดียังไง ?

วิชาเลือกหลากหลาย

วิชาให้เลือก
หลากหลาย

กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร

กิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรมากมาย

นักเรียนต่อคลาสน้อยกว่า 20 คน

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาสเรียน
น้อยกว่า 20 คน

 รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกๆด้าน

รู้จักคิดวิเคราะห์
และมีความเป็นผู้นำ
ในทุกๆด้าน

มีความมั่นใจ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
มีความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเข้าเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสูงกว่าและการทำงานที่ดี

เรียนต่อมัธยมในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของสหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 6 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 7 – Year 12 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

โรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา

ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล (Public School)
  นักเรียนต่างชาติในฐานะเป็นนักเรียนทุนหรือนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับทุน สามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้เฉพาะ Grade 9 – 12 (ม.3 – ม.6) เท่านั้น และนักเรียนมีสิทธิเรียนได้เป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น
 2. โรงเรียนเอกชน (Private School)
  ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาสำหรับอนาคตของบุตรหลานได้ดีที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมได้ โดยพิจารณาโรงเรียนที่ให้การศึกษาสอดคล้องกับ ทัศนคติ และคุณค่าการดำรงชีวิตของครอบครัว นอกจากนั้น จะต้องคำนึงถึง

  1. หอพักและบริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง
  2. ความเด่นด้อยทางด้านวิชาการ
  3. นักเรียนจำนวนน้อยในชั้นเรียน
  4. อาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาหารือเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลได้
  5. การให้โอกาสนักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ ตลอดจนกีฬาทุกประเภท
  6. การดูแลใกล้ชิด และสนับสนุนให้มีโอกาสเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคม

การเลือกโรงเรียนให้นักเรียน จึงต้องพิจารณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน มีการสอนที่เหมาะกับข้อเด่น หรือข้อด้อยของนักเรียน โรงเรียนสามารถประเมินผลด้านต่างๆ ของนักเรียนได้ถูกต้องชัดเจน มีหลักสูตรดีเหมาะสม และท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถได้เต็มที่

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 เทอม

 • เทอม 1 (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) เดือนกันยายน – ธันวาคม
 • เทอม 2 (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 • เทอม 3 (ภาคฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

ในระดับมัธยมศึกษาแต่ละโรงเรียนมีหมวดวิชาต่างๆ และมีวิชาให้เลือกเรียน 10-60 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ 5-6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาต่างประเทศ
 • พลศึกษา
 • ศิลปะ
 • ดนตรี
 • เศรษฐศาสตร์
 • อุตสาหกรรมศิลป์

กรุณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

รายชื่อโรงเรียนมัธยมสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน ประเภทโรงเรียน ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. CATS Academy Boston

Since our foundation in 1952, we have grown into one of the most innovative and successful independent education providers in UK and USA.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Boston

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CETA เป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพมากมายหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศอเมริกาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากนักเรียนจะได้เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษในแบบอเมริกัน และได้เรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษา และยังเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนในประเทศมหาอำนาจของโลก  นักเรียนจะได้เปิดโลกกว้าง พบปะผู้คนหลากหลายผู้คนเชื้อชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมใหม่ๆ พร้อมทั้งระบบการศึกษาที่เข้มข้นอีกด้วย

หลักสูตร Foundation

คอร์ส Foundation เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีพื้นฐานในสาขาวิชาเฉพาะสาขา เช่น ศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น การเงินและการจัดการ เป็นต้น

ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนานักเรียนต่างชาติให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเด็กอเมริกัน ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ

หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด คอร์ส Foundation จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Foundation 

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation อาทิเช่น

CETA

เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีคุณภาพมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรมัธยมศึกษา

หลักสูตรมัธยมศึกษา

CETA เราเป็นตัวแทนของโรงเรียนมัยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษาของอเมริกาในระดับมัธยมแบ่งออกเป็น Middle School / Junior High School เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ศึกษาตอนต้นหรือ Grade 7 – Grade 8 และ Senior HighSchool เป็นช่วงของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ Grade 9 – 12

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีหลักสูตรการศึกษาระดับประเทศเพราะรัฐบาลกลางไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการของสถาบันการศึกษารัฐแต่ละรัฐ จะมีกระทรวจศึกษาธิการของตนเอง ที่ทำหน้าที่จัดตั้งแนวทางและรูปแบบการศึกษาในแต่ละรัฐ จึงไม่อาจระบุชัดว่าการศึกษาในระดับ Middle School/ Junior High School หรือ Senior highSchool ต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี เริ่มเรียนตั้งแต่ปีไหน บางรัฐอาจเริ่มเรียน Senior High School ตั้งแต่ Grade 9 ในขณะที่บางรัฐอาจเริ่มที่ Grade 10 ก็ได้

เรียนต่อมัธยม

สหรัฐอเมริกา

ดียังไง ?

วิชาเลือกหลากหลาย

วิชาให้เลือก
หลากหลาย

กิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร

กิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรมากมาย

นักเรียนต่อคลาสน้อยกว่า 20 คน

จำนวนนักเรียน
ต่อคลาสเรียน
น้อยกว่า 20 คน

 รู้จักคิดวิเคราะห์ในทุกๆด้าน

รู้จักคิดวิเคราะห์
และมีความเป็นผู้นำ
ในทุกๆด้าน

มีความมั่นใจ พร้อมเผชิญโลก

มีความมั่นใจ
มีความรับผิดชอบ
พร้อมเผชิญโลก

โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

โอกาสในการเข้าเรียน
ต่อในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำสูงกว่าและการทำงานที่ดี

เรียนต่อมัธยมในสหรัฐอเมริกา

ระบบการศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษาของสหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 1 – Year 6 และในระดับมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 7 – Year 12 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยสามารถเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในต่างประเทศก็ได้ เนื่องจากวุฒิการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

โรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา

ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. โรงเรียนรัฐบาล (Public School)
  นักเรียนต่างชาติในฐานะเป็นนักเรียนทุนหรือนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับทุน สามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้เฉพาะ Grade 9 – 12 (ม.3 – ม.6) เท่านั้น และนักเรียนมีสิทธิเรียนได้เป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น
 2. โรงเรียนเอกชน (Private School)
  ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาสำหรับอนาคตของบุตรหลานได้ดีที่สุด พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมได้ โดยพิจารณาโรงเรียนที่ให้การศึกษาสอดคล้องกับ ทัศนคติ และคุณค่าการดำรงชีวิตของครอบครัว นอกจากนั้น จะต้องคำนึงถึง

  1. หอพักและบริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง
  2. ความเด่นด้อยทางด้านวิชาการ
  3. นักเรียนจำนวนน้อยในชั้นเรียน
  4. อาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาหารือเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลได้
  5. การให้โอกาสนักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับศิลปะต่าง ๆ ตลอดจนกีฬาทุกประเภท
  6. การดูแลใกล้ชิด และสนับสนุนให้มีโอกาสเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคม

การเลือกโรงเรียนให้นักเรียน จึงต้องพิจารณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน มีการสอนที่เหมาะกับข้อเด่น หรือข้อด้อยของนักเรียน โรงเรียนสามารถประเมินผลด้านต่างๆ ของนักเรียนได้ถูกต้องชัดเจน มีหลักสูตรดีเหมาะสม และท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถได้เต็มที่

ปีการศึกษา

สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 เทอม

 • เทอม 1 (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) เดือนกันยายน – ธันวาคม
 • เทอม 2 (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 • เทอม 3 (ภาคฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน

ในระดับมัธยมศึกษาแต่ละโรงเรียนมีหมวดวิชาต่างๆ และมีวิชาให้เลือกเรียน 10-60 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ 5-6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาต่างประเทศ
 • พลศึกษา
 • ศิลปะ
 • ดนตรี
 • เศรษฐศาสตร์
 • อุตสาหกรรมศิลป์

กรุณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

รายชื่อโรงเรียนมัธยมสหรัฐอเมริกา

โรงเรียน ประเภทโรงเรียน ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. CATS Academy Boston

Since our foundation in 1952, we have grown into one of the most innovative and successful independent education providers in UK and USA.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Boston
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

CETA เป็นตัวแทนของสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพมากมายหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประเทศอเมริกาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากนักเรียนจะได้เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษในแบบอเมริกัน และได้เรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษา และยังเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนในประเทศมหาอำนาจของโลก  นักเรียนจะได้เปิดโลกกว้าง พบปะผู้คนหลากหลายผู้คนเชื้อชาติ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมใหม่ๆ พร้อมทั้งระบบการศึกษาที่เข้มข้นอีกด้วย

Foundation

หลักสูตร Foundation

คอร์ส Foundation เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ที่จะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีพื้นฐานในสาขาวิชาเฉพาะสาขา เช่น ศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น การเงินและการจัดการ เป็นต้น

ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนานักเรียนต่างชาติให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าหรือใกล้เคียงเด็กอเมริกัน ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ

หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด คอร์ส Foundation จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Foundation 

สถาบันที่เปิดสอนคอร์ส Foundation อาทิเช่น

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน

CETA

เป็นตัวแทนของสถาบันที่มีคุณภาพมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกา