Service UK

Guardianship

ทางสหราชอาณาจักรได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างมาก จึงมีกฎหมายกำหนดไว้ว่านักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีผู้ดูแล (Guardian) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งผู้ดูแลต้องมีถิ่นฐานพำนักในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณีดังนี้

 • กรณีที่ 1
  บิดา มารดา ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จักที่พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก สามารถที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนในกรณีที่มีการประชุม หรือกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งบุคคลดังกล่าวต้องมีความรับผิดชอบและเป็นที่วางใจได้ว่าสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี
 • กรณีที่ 2
  โรงเรียนบางแห่งจะมีบริการจัดหาผู้ปกครอง (Guardianship) ไว้รองรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆ
 • กรณีที่ 3
  บริษัทจัดหาตัวแทนผู้ปกครองในสหราชอาณาจักรที่ทางโรงเรียนยอมรับให้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียน โดยบริษัทดังกล่าวยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการจัดการเรื่องบริการรถรับ – ส่งที่สนามบิน และจัดหาโฮสท์แฟมิลี่ให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดกลางเทอม หรือช่วงปิดเทอมอีกด้วย ในปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษ โรงเรียน และบริษัทจัดหาตัวแทนผู้ปกครอง ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้มั่นใจว่านักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับสวัสดิการการดูแลที่ดีที่สุด มีหลายบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพในการดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรเช็ครายละเอียดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการตัดสินใจ เนื่องจากแต่ละบริษัทจะมีการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
 • กรณีที่
  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Office of Educational Affairs (OEA) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” ซึ่งเป็นหน่วยงานของไทยในประเทศอังกฤษ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน สถานที่ตั้งอยู่ที่ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

ตัวอย่างรายละเอียดหน้าที่ของ Guardian

ด้านวิชาการ

 • ติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองกับคุณครูที่โรงเรียนและรายงานผลไปยังผู้ปกครอง

โฮมสเตย์

 • จัดหาโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้าน (School Exeat) ช่วงวันหยุดกลางเทอม และช่วงปิดเทอม

การเดินทาง

 • จัดหารถรับ – ส่งให้กับนักเรียนเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียนและสนามบิน หรือ Homestay ในช่วงเปิด – ปิดภาคเรียน

สวัสดิภาพ

 • ช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่และกฎข้อบังคับของโรงเรียน
 • มีการติดต่อนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
 • สะดวกให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากท่านผู้ปกครองและนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงต้องการคำแนะนำในการหาบริษัทผู้ให้บริการ Guardianship Service ในประเทศอังกฤษ สามารถติดต่อ CETA ได้ที่ 02-712-5300

วีซ่านักเรียนอังกฤษ

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร Tier 4 (Child) Student Visa

ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางจากประเทศไทยมาสหราชอาณาจักร ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจหาเชื้อวัณโรค (TB)ได้จากหน้านี้ โดยจะอธิบายว่าท่านจะได้รับการตรวจอย่างไร รวมถึงท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหากว่าตรวจพบว่าท่านติดเชื้อวัณโรค

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา เกินกว่า 6 เดือน ท่านจำเป็นที่จะต้องตรวจหาว่าท่านติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า หากท่านปฏิเสธการตรวจหาเชื้อวัณโรคคำร้องขอวีซ่าของท่านจะถูกปฎิเสธ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อวัณโรคคือ 3,300 บาทต่อท่าน

การทำนัดหมายเพื่อตรวจ
ท่านจะต้องได้รับการตรวจจากคลีนิคที่ได้รับการรับรองตามราย ละเอียดที่ให้ไว้ตามด้านล่างนี้ ท่านสามารถติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่ องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM)) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM))
อาคารเกษมกิจ ชั้น8
120 ถนนสีลม  บางรัก
กรุงเทพมหานคร  10500
โทร +66 2 234 7950-5
โทรสาร +66 2 234 7956
อีเมล์: [email protected]

IOM เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00น. (ยกเว้นวันหยุดของ IOM)

เมื่อได้ลงทะเบียนกับ IOM เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องเข้ารับการเอ็กซ์เรย์ที่โรงพยาบาลดังรายชื่อด้านล่างนี้

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
124 ถนน สีลม บางรัก กรุงเทพ 10550

โรงพยาบาลพญาไท 2
943 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ 10400

หลังจากนั้นท่านต้องนำผลเอ็กซ์เรย์กลับมาที่สำนักงาน IOM เพื่อวิเคราะห์ผล

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่า อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ด้วยตัวเอง
 • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีลายมือชื่อของเจ้าของเอกสาร และควรเตรียมเอกสารตัวจริงไปด้วยในวันที่ไปยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าเร่งด่วนได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 8,464 บาท โดยวีซ่าจะได้ในระยะเวลา 3-5 วันทำการ ผู้สมัครสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตอนที่ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าบริการเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตามปกติคือ 15 วันทำการ ยกเว้นในช่วงที่มีผู้สมัครวีซ่าจำนวนมาก อาจใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่านานกว่าปกติ
 • ทางสถานทูตอาจจะเก็บเอกสารตัวจริงบางอย่างไว้และจะคืนให้พร้อมกันตอนที่วีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่มีใบอนุญาติการแปลเอกสาร
 • ในกรณีที่ผู้สมัคร อายุ 16-17 ปี ทางสถานทูตอาจมีการเรียกสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
หมายเหตุ

 • ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
 • ในวันที่ไปยื่นใบสมัครเจ้าหน้าที่จาก CETA จะไม่ได้ไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วย เนื่องจากทางศูนย์ฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้สมัคร หรือผู้ปกครองของผู้สมัครในกรณีเป็นผู้เยาว์ เข้าไปในศูนย์ยื่นฯ
 • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีลายมือชื่อของเจ้าของเอกสาร และควรเตรียมเอกสารตัวจริงไปด้วยในวันที่ไปยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าเร่งด่วนได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 8,464 บาท โดยวีซ่าจะได้ในระยะเวลา 3-5 วันทำการ ผู้สมัครสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตอนที่ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าบริการเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตามปกติคือ 15 วันทำการ ยกเว้นในช่วงที่มีผู้สมัครวีซ่าจำนวนมาก อาจใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่านานกว่าปกติ

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

CETA ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้แก่นักเรียน โดยมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ซึ่งโดยปกติราคามักจะถูกกว่าตั๋วทั่วไป นอกจากนี้รับจองตั๋วสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปส่งบุตรหลาน หรือเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน แนะนำเส้นทางการบิน และวิธีการต่อเครื่องบินในแต่ละเมือง พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งจำเป็นต้องเดินทางคนเดียว (Unaccompanied Minor)

Guardlanship

Guardianship

ทางสหราชอาณาจักรได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างมาก จึงมีกฎหมายกำหนดไว้ว่านักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำเป็นต้องมีผู้ดูแล (Guardian) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งผู้ดูแลต้องมีถิ่นฐานพำนักในสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณีดังนี้

 • กรณีที่ 1
  บิดา มารดา ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จักที่พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและอยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก สามารถที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนในกรณีที่มีการประชุม หรือกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งบุคคลดังกล่าวต้องมีความรับผิดชอบและเป็นที่วางใจได้ว่าสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี
 • กรณีที่ 2
  โรงเรียนบางแห่งจะมีบริการจัดหาผู้ปกครอง (Guardianship) ไว้รองรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆ
 • กรณีที่ 3
  บริษัทจัดหาตัวแทนผู้ปกครองในสหราชอาณาจักรที่ทางโรงเรียนยอมรับให้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียน โดยบริษัทดังกล่าวยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการจัดการเรื่องบริการรถรับ – ส่งที่สนามบิน และจัดหาโฮสท์แฟมิลี่ให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดกลางเทอม หรือช่วงปิดเทอมอีกด้วย ในปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษ โรงเรียน และบริษัทจัดหาตัวแทนผู้ปกครอง ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้มั่นใจว่านักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับสวัสดิการการดูแลที่ดีที่สุด มีหลายบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพในการดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรเช็ครายละเอียดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการตัดสินใจ เนื่องจากแต่ละบริษัทจะมีการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
 • กรณีที่
  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (สนร.) หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Office of Educational Affairs (OEA) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” ซึ่งเป็นหน่วยงานของไทยในประเทศอังกฤษ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน สถานที่ตั้งอยู่ที่ 28 Princes Gate, London, SW7 1PT

ตัวอย่างรายละเอียดหน้าที่ของ Guardian

ด้านวิชาการ

 • ติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองกับคุณครูที่โรงเรียนและรายงานผลไปยังผู้ปกครอง

โฮมสเตย์

 • จัดหาโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้าน (School Exeat) ช่วงวันหยุดกลางเทอม และช่วงปิดเทอม

การเดินทาง

 • จัดหารถรับ – ส่งให้กับนักเรียนเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียนและสนามบิน หรือ Homestay ในช่วงเปิด – ปิดภาคเรียน

สวัสดิภาพ

 • ช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักเรียนในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่และกฎข้อบังคับของโรงเรียน
 • มีการติดต่อนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
 • สะดวกให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากท่านผู้ปกครองและนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงต้องการคำแนะนำในการหาบริษัทผู้ให้บริการ Guardianship Service ในประเทศอังกฤษ สามารถติดต่อ CETA ได้ที่ 02-712-5300

VISA

วีซ่านักเรียนอังกฤษ

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร Tier 4 (Child) Student Visa

ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางจากประเทศไทยมาสหราชอาณาจักร ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจหาเชื้อวัณโรค (TB)ได้จากหน้านี้ โดยจะอธิบายว่าท่านจะได้รับการตรวจอย่างไร รวมถึงท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหากว่าตรวจพบว่าท่านติดเชื้อวัณโรค

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา เกินกว่า 6 เดือน ท่านจำเป็นที่จะต้องตรวจหาว่าท่านติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า หากท่านปฏิเสธการตรวจหาเชื้อวัณโรคคำร้องขอวีซ่าของท่านจะถูกปฎิเสธ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อวัณโรคคือ 3,300 บาทต่อท่าน

การทำนัดหมายเพื่อตรวจ
ท่านจะต้องได้รับการตรวจจากคลีนิคที่ได้รับการรับรองตามราย ละเอียดที่ให้ไว้ตามด้านล่างนี้ ท่านสามารถติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่ องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM)) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organisation for Migration (IOM))
อาคารเกษมกิจ ชั้น8
120 ถนนสีลม  บางรัก
กรุงเทพมหานคร  10500
โทร +66 2 234 7950-5
โทรสาร +66 2 234 7956
อีเมล์: [email protected]

IOM เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00น. (ยกเว้นวันหยุดของ IOM)

เมื่อได้ลงทะเบียนกับ IOM เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องเข้ารับการเอ็กซ์เรย์ที่โรงพยาบาลดังรายชื่อด้านล่างนี้

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
124 ถนน สีลม บางรัก กรุงเทพ 10550

โรงพยาบาลพญาไท 2
943 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพ 10400

หลังจากนั้นท่านต้องนำผลเอ็กซ์เรย์กลับมาที่สำนักงาน IOM เพื่อวิเคราะห์ผล

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่า อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 ด้วยตัวเอง
 • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีลายมือชื่อของเจ้าของเอกสาร และควรเตรียมเอกสารตัวจริงไปด้วยในวันที่ไปยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าเร่งด่วนได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 8,464 บาท โดยวีซ่าจะได้ในระยะเวลา 3-5 วันทำการ ผู้สมัครสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตอนที่ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าบริการเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตามปกติคือ 15 วันทำการ ยกเว้นในช่วงที่มีผู้สมัครวีซ่าจำนวนมาก อาจใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่านานกว่าปกติ
 • ทางสถานทูตอาจจะเก็บเอกสารตัวจริงบางอย่างไว้และจะคืนให้พร้อมกันตอนที่วีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่มีใบอนุญาติการแปลเอกสาร
 • ในกรณีที่ผู้สมัคร อายุ 16-17 ปี ทางสถานทูตอาจมีการเรียกสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร
หมายเหตุ

 • ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
 • ในวันที่ไปยื่นใบสมัครเจ้าหน้าที่จาก CETA จะไม่ได้ไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วย เนื่องจากทางศูนย์ฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้สมัคร หรือผู้ปกครองของผู้สมัครในกรณีเป็นผู้เยาว์ เข้าไปในศูนย์ยื่นฯ
 • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีลายมือชื่อของเจ้าของเอกสาร และควรเตรียมเอกสารตัวจริงไปด้วยในวันที่ไปยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าเร่งด่วนได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 8,464 บาท โดยวีซ่าจะได้ในระยะเวลา 3-5 วันทำการ ผู้สมัครสามารถแจ้งความจำนงค์ได้ตอนที่ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าบริการเป็นเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าตามปกติคือ 15 วันทำการ ยกเว้นในช่วงที่มีผู้สมัครวีซ่าจำนวนมาก อาจใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่านานกว่าปกติ
Airline Ticketing

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

CETA ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้แก่นักเรียน โดยมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ซึ่งโดยปกติราคามักจะถูกกว่าตั๋วทั่วไป นอกจากนี้รับจองตั๋วสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปส่งบุตรหลาน หรือเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน แนะนำเส้นทางการบิน และวิธีการต่อเครื่องบินในแต่ละเมือง พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งจำเป็นต้องเดินทางคนเดียว (Unaccompanied Minor)