เรียนต่อระยะสั้น อังกฤษ

ช่วงระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมที่ประเทศอังกฤษ

*ราคาไม่รวม*: ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเรียนพิเศษ ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ และค่าเดินทางไป – กลับโรงเรียน