Kardinia International College

Kardinia International College

CRICOS Provider Number: 01502C

เว็บไซต์: www.kardinia.vic.edu.au

ประเภทโรงเรียน : Co-educational, Day school

Philosophy

โรงเรียน Kardinia International College เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ตั้งอยู่ในเมืองจีลอง มลรัฐวิคตอเรีย ห่างจากเมลเบิร์นประมาณหนึ่งชั่วโมง โรงเรียนมีอาณาเขตบริเวณกว้างขวางถึง 130 ไร่ มีอาคารเรียนที่ทันสมัย สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และศูนย์กีฬาที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และสื่อการสอน มีทั้งหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตามที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด และหลักสูตร IB ตลอดจนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ มีนักเรียนทั้งหมด 1,400 คน โดยรวมนักเรียนต่างชาติจำนวนประมาณ 70 คน ทั้งนี้โรงเรียนมีนโยบายจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติจากแต่ละประเทศให้มีจำนวนเพียง 16 คนต่อหนึ่งประเทศ

Location

205 Ballarat Road, Bell Post Hill 3215

Curriculum and Qualification

โรงเรียน Kardinia มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนสามารถจัดตารางเรียนของตนเองได้ นักเรียนจึงได้เรียนตามหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและความถนัดของตนเอง โดย 1 ห้องเรียนจะมีนักเรียนอยู่ 17 คน ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีการส่งเสริมความสมารฉันท์ระหว่างนักเรียน โดยทุกปีนักเรียนจะมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่น และ สำหรับนักเรียน ชั้นปีที่ 9 จะได้ใช้ชีวิตต่างจังหวัดที่เชียงใหม่ในประเทศไทย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมทางกีฬามากมายหลายประเภทให้นักเรียนได้เข้าร่วม

Pathways to University 

นักเรียนต่างชาติของโรงเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ทุกคน โรงเรียนยังรับรองว่านักเรียนต่างชาติทุกคนสามารถพัฒนาทักษะความรู้จนสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ โดยแต่ละปี นักเรียนชั้นปีที่ 12 ของโรงเรียนมีผลคะแนนสอบสูงกว่าผลคะแนนสอบโดยเฉลี่ยของรัฐมาก

Accommodation

ทางโรงเรียน จัดให้นักเรียนจากต่างชาติและนักเรียนจากภูมิภาคอื่นๆ ในออสเตรเลียได้พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลียที่โรงเรียนจัดหาให้ นักเรียนที่พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียจากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังได้เรียน และฝึกฝนภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นกว่าการพักอยู่ในหอพัก เพราะนักเรียนจะใช้แต่ภาษาตัวเอง โรงเรียนมีอาจารย์ประจำที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านบริการจัดหาที่พัก โดยจะพูดคุยติดต่อกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนทุกคนพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย อบอุ่น และให้การดูแลเป็นอย่างดี มีห้องนอนเป็นของตัวเอง เจ้าของบ้านที่พักจะช่วยดูแลเตรียมอาหารทุกมื้อ พร้อมบริการซักเสื้อผ้าให้นอกจากนี้ ยังมีอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ให้ใช้อีกด้วย

Intensive English Support

เมื่อนักเรียนเดินทางถึงประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อทำการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเทียบว่าควรเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากระดับใด นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนขนาดเล็กกับคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เพื่อให้สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนปกติกับนักเรียนอื่นๆได้ดี ตามปกติแล้ว นักเรียนต่างชาติจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ประมาณระดับ 2 หรือ 3 จากระดับทั้งหมด 7 ระดับ เมื่อมีความพร้อมแล้ว จึงเข้าร่วมในชั้นเรียนปกติได้

Support Services for International Students

เมื่อนักเรียนเดินทางถึงประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อทำการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเทียบว่าควรเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากระดับใด นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนขนาดเล็กกับคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง เพื่อให้สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนปกติกับนักเรียนอื่นๆได้ดี ตามปกติแล้ว นักเรียนต่างชาติจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่ประมาณระดับ 2 หรือ 3 จากระดับทั้งหมด 7 ระดับ เมื่อมีความพร้อมแล้ว จึงเข้าร่วมในชั้นเรียนปกติได้