Prince Alfred College

Prince Alfed College

CRICOS Provider Number : 00368A

Website : www.pac.edu.au

Address : Dequetteville Terrace, SA, AUSTRALIA 5071

School Type : Boys, Boarding and Day School

Philosophy – Special Features, Brief history

Prince Alfred College เป็นโรงเรียนชายล้วนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2412 โดยมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนมายาวนานถึง140 ปี โดยปัจจุบันได้สอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ด้วย Prince Alfred College ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง Adelaide และยังใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง 15 นาที โดยรถยนต์จากสนามบินนานาชาติอะดิเลด ที่โรงเรียนมุ่งเน้น “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นเลิศ” การศึกษาแบบองค์รวมที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงด้านกีฬา ศิลปะ เทคโนโลยี การบริการ และความเป็นผู้นำ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากมายหลายหลักสูตรให้เลือก และยังให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Adelaide ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ South Australia โรงเรียนอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10 นาที และ 15 นาทีจากสนามบิน ดังนั้น นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถไฟ รถบัส และรถราง

Curriculum and Qualifications

โรงเรียนมีระบบการเรียนให้นักเรียนเลือก 2 ระบบ ได้แก่ หลักสูตร International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) และ South Australian Certificate of Education (SACE) นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตร VET (Vocational Education and Training) ทางด้านการโรงแรม การเกษตร และวิชาทางเทคนิคต่างๆ

English Language Support

ทางโรงเรียนได้จับเตรียมโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หรือ The International Student Transition Program (ISTP) โดยให้มีการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนทันทีที่นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนในคอร์สหลัก เด็กนักเรียนแต่ละคนจะมีการเรียนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งในกลุ่มจะเป็นนักเรียนที่อยุ่ในระดับชั้นเดียวกันและหลังจากนักเรียนสามารถทำระดับคะแนนได้เป็นที่น่าพอใจนักเรียนก็จะสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนหลักต่อไป

Entry requirement

ผลการศึกษาจากโรงเรียนในประเทศไทยควบคู่กับผลคะแนน AEAS

Pathways to University

นักเรียนสามารถนำผลการเรียนจากหลักสูตร  South Australian Certificate of Education (SACE) ไปสมัครเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรืออุดมศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศออสเตรเลีย หรือนักเรียนสามารถนำผลการเรียนจากหลักสูตร International Baccalaureate ไปสมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ตามมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

Academic Achievement /Other Notable Achievements

นักเรียนในระดับชั้น Year 12 สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในคณะเวชศาสตร์ นิติศาสตร์ การค้า วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2557 เด็กนักเรียน 74 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดมีผลคะแนน IBDP มากกว่า 90 คะแนน และค่าเฉลี่ยคะแนน IBDP ของนักเรียน คือ 94.05 คะแนน และ 12.15 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในระบบ SACE ได้คะแนน ATAR อยู่ที่ 95.0 หรือมากกว่า และมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Prince Alfred College มีฐานศิษย์เก่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง คือ ทางสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางเครือข่ายทางธุรกิจสำหรับอาชีพและความเป็นอยู่ของนักเรียน

Accommodation

สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนมีทั้งหอพักและบ้านพักแบบโฮมสเตย์จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีบริการรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้ โดยนักเรียนชาวต่างชาติจะได้พักร่วมกับนักเรียนชาวออสเตรเลีย และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งกีฬา และกิจกรรมสันทนาการ

Support Services for International Students

นักเรียนชาวต่างชาติจะได้รับการดูแลจากผู้ประสานงานชาวเอเชีย เจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง ครูพิเศษ และที่ปรึกษานักเรียน นักเรียนชาวต่างชาติจะได้เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สอง และได้รับการสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งการของศึกษาที่โรงเรียน สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในระดับชั้น Year 7 – 10 ที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ และเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งการเข้าร่วมวิชาเหล่านี้จะต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการเขียนรายงาน การเขียนบทความ การเขียนเชิงวิพากย์ การสร้างคำ การค้นหาข้อมูลหรือ ไวยากรณ์ การฟัง ความเข้าใจ และการนำเสนอ