Service USA

วีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

CETA ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้แก่นักเรียน โดยมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ซึ่งโดยปกติราคามักจะถูกกว่าตั๋วทั่วไป นอกจากนี้รับจองตั๋วสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปส่งบุตรหลาน หรือเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน แนะนำเส้นทางการบิน และวิธีการต่อเครื่องบินในแต่ละเมือง พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งจำเป็นต้องเดินทางคนเดียว (Unaccompanied Minor)

VISA

วีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

Airline Ticketing

บริการจองตั๋วเครื่องบิน

CETA ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้แก่นักเรียน โดยมีบริการจองตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน ซึ่งโดยปกติราคามักจะถูกกว่าตั๋วทั่วไป นอกจากนี้รับจองตั๋วสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเดินทางไปส่งบุตรหลาน หรือเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียน แนะนำเส้นทางการบิน และวิธีการต่อเครื่องบินในแต่ละเมือง พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งจำเป็นต้องเดินทางคนเดียว (Unaccompanied Minor)