เรียนต่อมัธยมอังกฤษ (UK) เรียนต่อมัธยมสหรัฐ (USA) เรียนต่อมัธยมแคนาดา (CANADA) เรียนต่อมัธยมนิวซีเลนด์ (NEW ZEALAND)

High School New Zealand High School Lists in New Zealand

Secondary Course

At CETA, we represent many High School all over New Zealand.

The highlights of New Zealand and education system is the importance they give in developing student’s IQ and EQ alongside each other. Therefore, school offers various subjects according to the capability and interests of students.

New Zealand’s education system is called “Nation Certificate of Educational Achievement (NCEA)” which is adapted from the UK’s education system and is accepted by countries around the world. High School education begins from Year 9 until Year 13, therefore students who graduated from New Zealand will have the opportunities to continue their further studies in any countries they wish to around the world including United Kingdom, United States, Australia, Canada or even Thailand.

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Benefits of Studying

Secondary School in New Zealand

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

High quality of
Education curriculum

ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา

Variety of School
options both Public
and Private school

มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Education system is
recognized worldwide

 เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

Cultural Exchange

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ

Variety of Extra
Curriculum Activities

มีความมั่นใจ ความรับผิดชอบ พร้อมเผชิญโลก

Create confidence
and responsibility to
face obstacles real life

 โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Increase chance of
entering into top
universities worldwide

โอกาสในการทำงานที่ดี

Safe and suitable
living environment

Education Curriculum

New Zealand’s education consist of primary, secondary and tertiary education. Primary education begins at Year 1 – Year 8. Secondary education starts at Year 9 – Year 13 and then goes on to higher education in universities in New Zealand or in other countries as New Zealand’s qualifications are recognized internationally. Moreover, New Zealand’s has a compulsory education policy between the ages of 5 and 16.

Advantages of New Zealand Secondary Education

New Zealand is one of the most popular countries for students. And international students to study. Because of the quality of education. It is home to several famous educational institutions. It is also a country that uses English as a national language.

High School in New Zealand

Types of School

 1. Public School
 2. Semi-Government schools funded by government and religion.
 3. Private School – Accepting international students from age 11 – 13 years old

Curriculum and Subjects Availability

 • Term 1: January – April
 • Term 2: April – July
 • Term 3: July – September
 • Term 4: October – December

Curriculum and Subjects Availability

 • Year 13 (NCEA-Level) (Form 7) age 17-18 years old
 • Year 12 (NCEA-Level 2) (Form 6) age 16-17 years old
 • Year 11 (NCEA-Level 1) (Form 5) age 15-16 years old
 • Year 10 (Form 4) age 14-15 years old
 • Year 9 (Form 3) age 13-15 years old

Accommodations

Boarding House and Homestay options are available depending on the schools you choose. CETA provides homestay accommodation to students who prefers this options, as all our homestay are carefully selected with thorough background check from the police department and all our Homestay families must certified by Working with Children Certification. It is in our best to be proved homestay that meet the needs of students and parents in terms of their lifestyle, needs and wants. Once students are place in a homestay, our team of staff will coordinate closely to assist students in their stay in New Zealand.

English Course

At CETA, we represent many Language School all over New Zealand. /span>

Students can choose from a range of English-speaking programs, which students will gain experience in finding new challenges in learning in New Zealand.

English Course

New Zealand is a diversify country fills with people from all over the world sharing different cultures and backgrounds. This country is a combination of modern culture, but the same time it maintain the beauty of nature. Moreover, New Zealand is also ranked as one of the safest countries and the best in the world. Students who are interested in improving their English skills can enroll in New Zealand Language School at any time of the year.

CETA

we represents a number of quality institutions in New Zealand.

Secondary Course

Secondary Course

At CETA, we represent many High School all over New Zealand.

The highlights of New Zealand and education system is the importance they give in developing student’s IQ and EQ alongside each other. Therefore, school offers various subjects according to the capability and interests of students.

New Zealand’s education system is called “Nation Certificate of Educational Achievement (NCEA)” which is adapted from the UK’s education system and is accepted by countries around the world. High School education begins from Year 9 until Year 13, therefore students who graduated from New Zealand will have the opportunities to continue their further studies in any countries they wish to around the world including United Kingdom, United States, Australia, Canada or even Thailand.

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Benefits of Studying

Secondary School in New Zealand

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

High quality of
Education curriculum

ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา

Variety of School
options both Public
and Private school

มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Education system is
recognized worldwide

 เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

Cultural Exchange

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ

Variety of Extra
Curriculum Activities

มีความมั่นใจ ความรับผิดชอบ พร้อมเผชิญโลก

Create confidence
and responsibility to
face obstacles real life

 โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Increase chance of
entering into top
universities worldwide

โอกาสในการทำงานที่ดี

Safe and suitable
living environment

Education Curriculum

New Zealand’s education consist of primary, secondary and tertiary education. Primary education begins at Year 1 – Year 8. Secondary education starts at Year 9 – Year 13 and then goes on to higher education in universities in New Zealand or in other countries as New Zealand’s qualifications are recognized internationally. Moreover, New Zealand’s has a compulsory education policy between the ages of 5 and 16.

Advantages of New Zealand Secondary Education

New Zealand is one of the most popular countries for students. And international students to study. Because of the quality of education. It is home to several famous educational institutions. It is also a country that uses English as a national language.

High School in New Zealand

Types of School

 1. Public School
 2. Semi-Government schools funded by government and religion.
 3. Private School – Accepting international students from age 11 – 13 years old

Curriculum and Subjects Availability

 • Term 1: January – April
 • Term 2: April – July
 • Term 3: July – September
 • Term 4: October – December

Curriculum and Subjects Availability

 • Year 13 (NCEA-Level) (Form 7) age 17-18 years old
 • Year 12 (NCEA-Level 2) (Form 6) age 16-17 years old
 • Year 11 (NCEA-Level 1) (Form 5) age 15-16 years old
 • Year 10 (Form 4) age 14-15 years old
 • Year 9 (Form 3) age 13-15 years old

Accommodations

Boarding House and Homestay options are available depending on the schools you choose. CETA provides homestay accommodation to students who prefers this options, as all our homestay are carefully selected with thorough background check from the police department and all our Homestay families must certified by Working with Children Certification. It is in our best to be proved homestay that meet the needs of students and parents in terms of their lifestyle, needs and wants. Once students are place in a homestay, our team of staff will coordinate closely to assist students in their stay in New Zealand.

English Course

English Course

At CETA, we represent many Language School all over New Zealand. /span>

Students can choose from a range of English-speaking programs, which students will gain experience in finding new challenges in learning in New Zealand.

English Course

New Zealand is a diversify country fills with people from all over the world sharing different cultures and backgrounds. This country is a combination of modern culture, but the same time it maintain the beauty of nature. Moreover, New Zealand is also ranked as one of the safest countries and the best in the world. Students who are interested in improving their English skills can enroll in New Zealand Language School at any time of the year.

Higher Education

CETA

we represents a number of quality institutions in New Zealand.