Banner Short term 2020 Program Finalised

เรียนต่อระยะสั้น ออสเตรเลีย

ช่วงระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมที่ประเทศออสเตรเลีย

*ราคารวม* :

  • ค่าเล่าเรียน ค่าวีซ่า ค่าบริการที่พักอาศัยและการเดินทาง

*ราคาไม่รวม* :

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเรียนพิเศษ ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ และค่าเดินทางไป – กลับโรงเรียน