เรียนต่อระยะสั้น แคนาดา

ช่วงระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมที่ประเทศแคนาดา

*ราคาไม่รวม*: ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเรียนพิเศษ ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ และค่าเดินทางไป – กลับโรงเรียน

  •  
  •  
  •