Napier Boys high School

ที่อยู่ : Chambers Street, Napier 4110 New Zealand

Website : www.nbhs.school.nz

คุณลักษณะพิเศษ

Napier Boys’ High School เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์) ณ ‘Camp Simmons’ (Pakaututu) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Mohaka โดยในช่วงฤดูร้อน สถานที่แห่งนี้จะถูกใช้เป็นศูนย์ภาคสนามสำหรับนักเรียนเพื่อรวมกลุ่มทำ กิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ และนั่นเป็นการชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมิได้ให้ความสำคัญเชิงวิชาการแต่เพียง อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการเข้าสังคมกับผู้อื่นอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

Napier Boys’ High School นับว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมด้วยเกรียติประวัติความสำเร็จด้านวิชาการ ความโดดเด่นด้านการกีฬา ศิลปะวัฒนธรรม และคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในรูปแบบการเรียนและการสอน รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการกีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการศึกษานอกโรงเรียน (Outdoor Education) เป็นหลัก ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของทางสถาบัน ประกอบกับประสิทธิภาพด้านการให้บริการด้วยความจริงใจ

ระบบการจัดการ การอำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่ของทางสถาบัน Napier Boys’ High School ได้จัดเตรียมความหลากหลายด้านหลักสูตรเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพสำหรับนัก เรียนในในละชั้นปีการศึกษา และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในอนาคต นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการรับรองด้านการประเมินประสิทธิภาพในระดับชาติและนานา ชาติ รวมถึงการแข่งขันเชิงวิชาการอีกด้วย