Moira House Girls School

Moira House Girls School

ที่อยู่ – Upper Carlisle Road, Eastbourne, East Sussex BN20 7TE, United Kingdom

Website – http://www.moirahouse.co.uk/

ประเภทโรงเรียน – หญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ

Philosophy

Moira House ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1875 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-18 ปี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึง Year 13 โรงเรียนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ London ที่เมือง Eastbourne ห่างจาก London ประมาณ 2 ชั่วโมง
นอกจากนี้ Moira House มีชื่อเสียงเรื่องศิลปะการแสดงและการละครเป็นอย่างมาก โดยทางโรงเรียนได้รับเชิญให้จัดการแสดงไปโชว์ยังต่างประเทศทุกปี เช่น ออสเตรเลีย ไทย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ดูไบ และฮ่องกง เป็นต้น

Curriculum and Qualifications

นักเรียนในระดับชั้น Year 10 และ Year 11 จะเรียนในหลักสูตร GCSE โดยจะเรียนประมาณ 9-10 วิชา มีวิชาบังคับ คือ ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ศาสนาศึกษา และนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 3 – 4 วิชาจากรายชื่อวิชาที่โรงเรียนมี เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การแสดง ศิลปะและการออกแบบ เป็นต้น
ในระดับ A-Level นักเรียนจะเลือกเรียน 4 วิชาในปีแรก และเรียนเพียง 3 วิชาในปีสุดท้าย โดยวิชาที่เปิดสอน เช่น ธุรกิจศึกษา การแสดงและการละคร เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ขั้นสูง เทคโนโลยี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ดนตรี ถ่ายภาพ เป็นต้น

Location

Moira House Girls School ตั้งอยู่ที่เมือง Eastbourne ซึ่งเป็นเมืองสำหรับการพักผ่อนทาง South Coast การเดินทางสะดวกสบาย มีรถไฟตรงไปยัง London เลย และสามารถเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติ Heathrow และ Gatwick ได้ง่ายใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง