Kick Start to Australian Boarding School Seminar

KICKSTARTSEMINAR

26 August Kick Start to Australian Boarding School Seminar

ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี!! เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อมัธยมที่ประเทศออสเตรเลีย

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560  โรงแรม Holiday Inn ชั้น 7 ห้อง Ballroom 2  งานสัมมนาจัดขึ้น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงเช้า: เปิดลงทะเบียน 9.00 น.

ช่วงบ่าย(เต็มแล้ว): เปิดลงทะเบียน 1.30 – 2.00 น.

• งานสัมมนาเริ่ม

• งานสัมมนาสิ้นสุด

9.30 น.

12.00 น.

• งานสัมมนาเริ่ม

• งานสัมมนาสิ้นสุด

2.00 น.

4.30 น.