Myddelton college scholarship 2020

MyddeltonCollege โรงเรียนสหศึกษาชั้นนําจากสหราชอาณาจักร (UnitedKingdom) ​มอบทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าหอพักสูงสุดถึง 50% มูลค่ากว่า 6xx,xxx บาท สําหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษา September / 2020 ที่จะถึงนี้

MyddeltonCollege เป็นโรงเรียนเอกชนแบบประจําและไป-กลับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Wales แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับกิจกรรมที่มีให้เลือกสรรมากมายจึงทําให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน : https://www.ceta.co.th/school/thmyddelton-college/

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร

  • ทุนการศึกษา MyddeltonCollege (โรงเรียนสหศึกษา)
    • ผลการเรียน (School Report) ย้อนหลัง 2 ปีหรือ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ*
    • สําเนาหนังสือเดินทาง*
    • เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆอาทิเช่นแฟ้มสะสมผลงาน,จดหมายรับรองหรือประกาศนียบัตร(ถ้ามี)

หมายเหตุ: (*) จำเป็นต้องมี ณ วันสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่
โทร. 02-7125300 หรือ LINE: @CETA