Avalon Online English Learning

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่วางแผนเรียนต่อ ในหลักสูตร English Program / International
 • ผู้ที่วางแผน / เตรียมตัว เรียนต่อต่างประเทศ

What you will get?

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ตามหลักสูตรที่ของ Avalon College
 • Feedback Tutorials แบบตัวต่อตัว เพื่อแก้ไขทักษะที่บกพร่องได้อย่างตรงจุด
 • มีส่วนร่วมกับเพื่อนต่างชาติและคุณครู ผ่าน Interactive Online Classroom
 • เรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสบรรยากาศการเรียนแบบ Australian Environment
 • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • มีการวัดผลและรายงานผลการเรียน ตามมาตรฐานของโรงเรียน
 • ประกาศณียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

What you will learn?

 • Listening, Speaking, Reading and Writing Skills

Course Detail

Avalon Online English Learning

Hosted by : Avalon College, Australia

Course Length : 10 weeks

Age : 10 – 18 years

Time : XX

Course Certificate : Yes

Course Tuition Fee :  $350 AUD / week

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 027125300 หรือ Line : @CETA