Moyles Court

Moyles Court

School Type: Co-Education

Location – Ringwood, Hampshire – near the south west coast of England

Website: www.moylescourt.co.uk

Address – MoylesCourt School, MoylesCourt, Ringwood, BH24 3NF

Philosophy

โรงเรียน Moyles Court ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1938 เป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 2-16 ปี โดยโรงเรียนเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย ภายใต้การดูแลจากทีมคุณครูที่มีประสิทธิภาพ นำโดยคุณครูใหญ่ Richard Milner-Smith โรงเรียนมีประวัติผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม โดยจัดอันดับอยู่ 40 จากโรงเรียนสหศึกษาขนาดเล็กทั้งหมดของ
สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนโดดเด่นอีกด้วย

Location

โรงเรียน Moyles Court ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Ringwood ซึ่งเป็นย่านการค้าทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร อีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางรถไฟและถนนสายหลัก และห่างจากสนามบินนานาชาติเพียง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น บรรยากาศโดยรอบโรงเรียนห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งส่งผลดีต่อนักเรียนในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

Curriculum and Qualifications

ชั้นเรียนที่นี่มีขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยมีนักเรียนประมาน 15 คนต่อ 1 ห้องเรียน เพื่อให้คุณครูสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและช่วยให้เด็กมีสมาธิในการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 7-9 ทางโรงเรียนได้เตรียมหลักสูตรสำหรับปูพื้นฐานการเรียน GCSE ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับชั้น Year 10-11 และสำหรับนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนได้เตรียมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นไว้เช่นกัน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในทุกๆ รายวิชา นอกจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว โรงเรียนยังมีความหลากหลายในเรื่องกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ อีกด้วย

Academic Achievement

ความเป็นเลิศทางการศึกษาของโรงเรียนและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ทำให้นักเรียนที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านการเรียนโดยเฉพาะวิชาการ ในทุกๆ ปี นักเรียนมีผลการสอบ GCSE ที่ดีเยี่ยม และปีที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนที่สามารถสอบได้เกรด A* และเกรด A เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนชาวฮ่องกงสอบได้เกรด A* จำนวน 8 รายวิชา เกรด A 3 รายวิชา และเกรด B 1 รายวิชา นอกจากนี้โรงเรียนได้รับความน่าเชื่อถือจาก ISA (Independent Schools Association) ว่าเป็นโรงเรียนที่ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านศิลปะ การออกแบบ เทคโนโลยี สิ่งทอ และการถ่ายภาพ

Accommodation and care

สำหรับบรรยากาศหอพักของที่นี่ โรงเรียนตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้แก่นักเรียน นักเรียนหอพักทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพทุกด้านของตนเองได้ที่นี่ ทั้งในด้านการเรียนและด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม ทำให้นักเรียนในหอพักมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน