d’Overbroeck’s Oxford

d’Overbroeck’s Oxford

d’Overbroeck’s Oxford

ที่อยู่ : 333 Banbury Road, Oxford OX2 7PL, United Kingdom

เว็บไซต์ : www.doverbroecks.com

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

D’Overbroeck’s ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำที่มีชื่อเสียง ได้รับการ รับรองจากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็น British Council, Independent School Council, ISA, SHMIS และถูก จัดให้เป็น Top 7 ของโรงเรียนหลักสูตร Sixth Form ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

Curriculum and Qualification

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกตรึงเครียดจน เกินไป โดยมี 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ IGCSE สำหรับนักเรียนอายุ 14 – 15 ปี ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับ A-Level หรือ IB และหลักสูตร A-Level สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Academic Achievement

ทางโรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสร้างแรงจูง ใจให้กับนักเรียน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นักเรียนของ D’Overbroeck’s มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม และสอบเข้ามหา วิทยาลัยชั้นนำได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น King’s College, Imperial College London, LSE, UCL, University of Cambridge หรือ University of Oxford

Support Services for International Students

นอกเหนือจากการเอาใจใส่ในด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของนักเรียน ต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีและช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้โดยเร็ว