The Royal School Wolverhampton

The Royal School Wolverhampton

ที่อยู่ – Penn Road, Wovlerhampton, West Midlands, WV3 0EG, United Kingdom

Website – www.theroyalschool.co.uk

ประเภทโรงเรียน – สหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ

Philosophy

The Royal Wolverhampton School ก่อตั้งในปี 1850 เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ นักเรียนที่เรียนแบบไปเช้าเย็นกลับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวอังกฤษที่อาศัยในเมือง Wolverhampton ส่วนนักเรียนที่อยู่ประจำมีทั้งนักเรียนชาวอังกฤษและนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กและให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นกันเอง มีความโดดเด่นด้านการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเน้นให้เด็กรู้จักการให้เกียรติ อดทน และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ขณะเดียวกันก็มีความทันสมัยและมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ความเป็นจริง การให้การศึกษาของโรงเรียนจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแบบองค์รวมและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กด้วย

Curriculum and Qualifications

โรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตรระดับ GCSE และ A-Level ขณะเดียวกันขนาดชั้นเรียนก็ไม่ใหญ่มากครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่ได้อย่างใกล้ชิด  ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของตนเองได้เต็มที่ขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะตัวและทักษะความเป็นผู้นำ

Location

โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณชานเมืองที่น่าอยู่ของเมือง Wolverhampton ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสเต็มที่ในการสัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลายของชาวอังกฤษ นักเรียนต่างชาติสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ง่าย โดยใช้เวลาเพียง 40 นาที จากสนามบินนานาชาติเมือง Birmingham