St Michael’s School

St Michael’s School

St Michael’s School

ที่อยู่ – Bryn, Llanelli, Carmarthenshire SA14 9TU, United Kingdom

Website – www.stmikes.co.uk

ประเภทโรงเรียน – สหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ

Philosophy

St Michael’s School เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศเวลส์ และติดอันดับโรงเรียนเอกชน Top 100 ของสหราชอาณาจักร โรงเรียนแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานในการส่งนักเรียนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge โดยก่อตั้งเมื่อปี 1923 เปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 380 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวอังกฤษ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นนักเรียนต่างชาติ การเรียนการสอนของโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกศึกษาในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

Curriculum and Qualifications

  • Pre-GCSE (Key Stage 3)
  • GCSE 2 ปี (7-10 วิชา)
  • A-Level 2 ปี (4 วิชา)

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Bryn และอยู่ห่างจากเมือง Swanseas เพียง 15 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ ตัวโรงเรียนยังอยู่ใกล้กับถนนสาย M4 สามารถเดินทางไปยังเมืองอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย สามารถเดินทางจากลอนดอนได้โดยทางรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง