Abingdon School

Abingdon School

ที่อยู่ – Park Road, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1DE, United Kingdom

Website – http://www.abingdon.org.uk

ประเภทโรงเรียน – ชายล้วนแบบประจำและไป-กลับ

Philosophy

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ มีประวัติความเป็นมามากกว่า 750 ปี มีพื้นที่ประมาณ 35 เอเคอร์ เปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โรงเรียนแห่งนี้เป็นเลิศทั้งทางด้านมาตรฐานวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านการเรียน เห็นได้จากด้วยผลการสอบ GCSE และ A Level ที่น่าประทับใจ รวมถึงผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge และมหาวิทยาลัยต่างๆ นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักของโรงเรียน หรือพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนหญิงล้วนใกล้เคียง คือ โรงเรียน St Helen และ St Katherine โดยเฉพาะในระดับ Sixth Form ซึ่งในบางวิชาจะมีการเรียนการสอนร่วมกัน และร่วมมือกันในการสร้างละคร และงานสังคม

Curriculum and Qualifications

เปิดสอนในหลักสูตร GCSE และ A-Level โดยปกตินักเรียนในระดับ GCSE จะเรียนกันประมาณ 10 วิชา ซึ่งทางโรงเรียนมีวิชามากมายให้เลือกเรียน และนักเรียนในระดับ A-Level จะเรียนกัน 4 วิชา โดยมีวิชาบังคับคือคณิตศาสตร์และนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้เพิ่มอีก 3 วิชา

Location

Abingdon School ตั้งอยู่ในเมือง Abingdon ในมณฑล Oxford อยู่ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมง