น้องอิ่ม

ที่พักของผมอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากครับ เมื่อมีเวลาHost Family จะคอยไปรับส่งผมตลอดครับ