Learning Disabilities

Learning Disabilities (LD) หรือ โรคความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง พบได้ทั่วไปในเด็กวัยเรียน โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลการเรียนของเด็กต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง

สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ดังต่อไปนี้

⛔️ ความบกพร่องด้านการอ่าน (Dyslexia) ขาดทักษะในการจดจำและการสะกดคำ จึงทำให้อ่านหนังสือไม่ออก อ่านออกเสียงไม่ชุด ผันวรรณยุกต์ไม่ได้ หรือไม่สามารถอ่านจับใจความได้

⛔️ ความบกพร่องด้านการเขียน (Dysgraphia) ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เขียนตกหล่น เขียนพยัญชนะสลับกัน ลายมือโย้เย้ เป็นต้น

⛔️ ความบกพร่องด้านการคำนวณ (Dyscalculia) ขาดทักษะและความเข้าใจค่าตัวเลข การนับจำนวน หรือการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จึงไม่สามารถบวก ลบ คูณ หาร ได้ตามปกติ

 

แนวทางการรักษาเด็กที่ป่วย LD

จำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือแบบบูรณาการ จากทางครอบครัว ทางการแพทย์ และ ทางการศึกษา เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและพัฒนาไปได้โดยเร็ว ผู้ปกครองควรเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสม

✅ สามารถวางแผนการเรียนเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก LD แต่ละคน

✅ มุ่งเน้นการเสริมทักษะที่มีปัญหา แก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุด

✅ คุณครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความเข้าใจและพร้อมจะช่วยเหลือ ไม่ทำให้เด็กรู้สึกกดดัน

✅ จัดการสอนเสริมพิเศษแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กๆ

✅ มีอุปกรณ์ สื่อสารเรียนการสอน สำหรับเด็ก LD โดยเฉพาะ

 

โรงเรียนสำหรับเด็ก LD มีเป็นจำนวนมากในต่างประเทศ และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากใน แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา หากต้องการสอบถามข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม สามารถติดต่อและปรึกษาเจ้าหน้าที่ CETA ได้เลยนะคะ

 

โทร.02-7125300

Line: CETA

CETA Cares…For Your Child’s Future Success