Ceta cares... for your future success

วีซ่า

บริการดำเนินการยื่นขอ Student E-Visa

What is a Student E-Visa?

คือ การยื่นขอวีซ่านักเรียนโดยการส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยัง DIAC ที่ประเทศออสเตรเลียโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เอกสารและข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนจะถูกส่งทางระบบ electronic ไปยังหน่วยงานที่ Perth ทั้งนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการขอวีซ่า และทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับวีซ่าได้เร็วขึ้น

ผู้ที่มีสิทธิยื่นขอ visa ประเภทนี้แทนนักเรียนได้ จะต้องเป็นบริษัทแนะแนวการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานทูตออสเตรเลียแล้วเท่านั้น ซึ่ง CETA ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับเกียรติผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

หลักฐานประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย (e-visa)
 1. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุครอบคลุมถึงระยะเวลาที่นักเรียนจะไปเรียน
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. เอกสารการศึกษา (Transcript) ตัวจริง
 6. เอกสารการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้ Confirmation of Enrolment (COE) ในกรณีที่เด็กต่ำกว่า 18 จะต้องมี CAAW
 7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน AUD $550 ชำระโดยบัตรเครดิต หรือ กรณีนักเรียน / ผู้ปกครองไม่มีบัตรเครดิตสามารถใช้บัตรเครดิตของบริษัทได้ โดยชำระเป็นเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น (+ 3% )
 8. ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 9. หลักฐานการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้าเคยทำงานแล้ว)
 10. (ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง + สูติบัตรของผู้สมัคร+ สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา + Passport ของบิดามารดา หรือ เอกสารอื่นๆที่ทางราชการไทยออกให้โดยมีรูปถ่ายและลายเซ็นต์ของเจ้าของเอกสารนั้นๆ
 11. (ในกรณีที่เคยเรียนที่ออสเตรเลียมาก่อน) ต้องมี Attendance Record จากสถาบันที่เคยเรียนมา
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะไม่ได้รับคืน แม้ว่าวีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกอย่างจะต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • จะคืนเอกสารตัวจริงให้ ยกเว้นหนังสือรับรองจากธนาคาร
  หมายเหตุ
  1. นำเอกสารตัวจริงทุกอย่างมายื่นประกอบการพิจารณาในวันที่ทำวีซ่าพร้อมตัวสำเนา เอกสารเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

  2. ผู้ขอวีซ่านักเรียนจะต้องชำระค่าประกันสุขภาพนักเรียน (OHSC) ให้ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรที่นักเรียนสมัครเรียน
 1. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุครอบคลุมถึงระยะเวลาที่นักเรียนจะไปเรียน
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. เอกสารการศึกษา (Transcript) ตัวจริง
 6. เอกสารการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้ Confirmation of Enrolment (COE) ในกรณีที่เด็กต่ำกว่า 18 จะต้องมี CAAW
 7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน AUD $550 ชำระโดยบัตรเครดิต หรือ กรณีนักเรียน / ผู้ปกครองไม่มีบัตรเครดิตสามารถใช้บัตรเครดิตของบริษัทได้ โดยชำระเป็นเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น (+ 3% )
 8. หลักฐานทางการเงิน (ยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นวีซ่า) โดยใช้เป็นหนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารนั้น ๆ (โดยต้องระบุยอดคงเหลือสุทธิ) หรือ ใช้สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน + พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เซ็นต์รับรองสำเนาจากเจ้าของบัญชี + หลักฐานการทำงานของเจ้าของบัญชี
 9. ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 10. หลักฐานการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้าเคยทำงานแล้ว)
 11. (ในกรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
  • สูติบัตรของผู้สมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
  • Passport ของบิดามารดา หรือ เอกสารอื่นๆที่ทางราชการไทยออกให้โดยมีรูปถ่ายและลายเซ็นของเจ้าของเอกสาร นั้นๆ
 12. (ในกรณีที่เคยเรียนที่ออสเตรเลียมาก่อน) ต้องมี Attendance Record จากสถาบันที่เคยเรียนมา
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะไม่ได้รับคืน แม้ว่าวีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เอกสารที่เป็นสำเนาทุกอย่างจะต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • จะคืนเอกสารตัวจริงให้ ยกเว้นหนังสือรับรองจากธนาคาร
  หมายเหตุ
  1. นำเอกสารตัวจริงทุกอย่างมายื่นประกอบการพิจารณาในวันที่ทำวีซ่าพร้อมตัวสำเนา เอกสารเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

  2. ผู้ขอวีซ่านักเรียนจะต้องชำระค่าประกันสุขภาพนักเรียน (OHSC) ให้ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรที่นักเรียนสมัครเรียน

การตรวจสุขภาพ

หลังจากยื่นเอกสารแล้วผู้สมัครจะต้อง ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคที่ทางสถานฑูตกำหนดเท่านั้นโดยผู้สมัคร สามารถรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพได้ที่ CETA ส่วนผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะส่งไป ทางสถานฑูตโดยตรง

รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพ (กรุงเทพมหานคร)

*** ดูรายชื่อโรงพยาบาลสำหรับต่างจังหวัด ได้ที่ http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/t/thailand/panel-doctors.htm

เอกสารที่ต้องเตรียมในการตรวจสุขภาพ

รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว 2 รูป, กรอกแบบฟร์อม ตรวจสุขภาพ, หนังสือเดินทาง, ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 2,100 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)

Complete Education and Touring Australia (Thailand) Co.,Ltd.
Tel: 0-2665-8100 Fax: 0-2665-8105


หลักฐานประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 1. กรอกแบบฟร์อมการขอวีซ่า (Form 48R) เป็นภาษาอังกฤษ
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 3,870 บาท ชำระโดยเงินสด
 4. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุและจะต้องมีอายุมากกว่าช่วงเวลาที่ต้องการไปเยือนประเทศออสเตรเลีย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สูติบัตร (ต่ำกว่า 15 ปี)
 6. หลักฐานทางการเงิน เลือกใช้ได้ 3 วิธี (โดยต้องอัพเดทรายการและควรมียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่าหลักแสน)
  • รายการเคลื่อนไหว statement ย้อนหลัง 6 เดือนตัวจริงโดยให้ทางธนาคารปริ้นออกมาให้
  • ใช้สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนา
  • นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ไปให้ธนาคารประทับตราธนาคารเพื่อรับรองสำเนาให้
 7. หลักฐานการศึกษา (กรณีที่ยังศึกษาอยู่) ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น
 8. หลักฐานการทำงาน (กรณีที่ทำงานแล้ว) ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทโดยระบุถึงตำแหน่งในปัจจุบัน ระยะเวลาการทำงานกับบริษัท เงินเดือน หรือหากมีกิจการส่วนตัว ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
 9. (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และผู้ปกครองทั้งสองคน หรือคนใดคนหนึ่งไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อม สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา หนังสือยินยอมสามารถทำได้โดย ติดต่อที่อำเภอ/เขต ตามทะเบียนบ้านที่ผู้ปกครองสังกัดอยู่ เพื่อขอทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ แล้วนำมาให้ที่ CETA
  • (ในกรณีหย่ากัน) ให้ผู้ปกครองฝ่ายที่มีอำนาจดูแลบุตรไปทำหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว พร้อมแนบสำเนาทะเบียนหย่า และหน้าบันทึกข้อความว่าบุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใด
  • (ในกรณีเสียชิวีต) ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตรมาด้วย
 10. (กรณีอายุเกิน 75 ปี) ต้องตรวจสุขภาพที่ BNH, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พร้อมนำใบเสร็จรับเงินมาด้วย และต้องมีหลักฐานในการทำประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางให้ครอบคลุมระยะเวลาที่เดินทาง
 11. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า
 12. หมายเหตุ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม
  • ทางสถานทูตใช้เวลาดำเนินการ 7 – 10 วันทำการ
  • ในกรณีใช้สมุดบัญชีตัวจริง ต้องยื่นเข้าไปในสถานทูต และจะคืนกลับมาให้หลังจากวีซ่าได้รับการตัดสินแล้ว
 • * หลักฐานทุกอย่างที่เป็นสำเนาจะต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 • * สถานทูตขอสงวนสิทธิการคืนเงินหากได้รับการปฏิเสธวีซ่า
 • * หากเข้าเรียนเกิน 4 สัปดาห์ต้องไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด

การตรวจสุขภาพ

หลังจากยื่นเอกสารแล้วผู้สมัครจะต้อง ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคที่ทางสถานฑูตกำหนดเท่านั้นโดยผู้สมัคร สามารถรับแบบฟอร์มตรวจสุขภาพได้ที่ CETA ส่วนผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะส่งไป ทางสถานฑูตโดยตรง

รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพ (กรุงเทพมหานคร)

*** ดูรายชื่อโรงพยาบาลสำหรับต่างจังหวัด ได้ที่ http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/t/thailand/panel-doctors.htm

เอกสารที่ต้องเตรียมในการตรวจสุขภาพ

รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว 2 รูป, กรอกแบบฟร์อม ตรวจสุขภาพ, หนังสือเดินทาง, ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 2,100 บาท (ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล)

การบริการเกี่ยวกับด้าน Immigration

CETA เป็นตัวแทนให้คำปรึกษาและดำเนินการด้าน Immigration ที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลออสเตรเลีย CETA ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับ migration ดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ visa ประเภทต่างๆ พร้อมแนะนำประเภท visa ที่เหมาะสมรวมทั้งดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้ (ออสเตรเลียมีประเภท visa ต่างๆ กว่า 76 ประเภท)
 • รับการปรึกษาเป็นการส่วนตัวจาก Mr. Andrew Gray ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน immigrationโดยเฉพาะ Mr. Andrew ได้ลงทะเบียนเป็น Australian Immigration Agent ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Registered Migration Agent No. 0322792)
 • ช่วยรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติให้ได้รับ Visa แบบถาวร (Immigration Australia Entry Visa)
 • ให้บริการฟรีสำหรับการสัมภาษณ์เบื้องต้นและประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้และคำแนะนำเป็นรายบุคคล
 • ให้บริการด้วยราคาที่เป็นกันเอง โดยสามารถแบ่งชำระได้ตามขั้นตอนดำเนินการ (ไม่ต้องชำระทั้งหมดในคราวเดียว)
 • พร้อมมีนโยบายคืนเงินแก่ลูกค้า ...เพราะ CETA มั่นใจในการให้บริการ เราจึงกล้าที่จะคืนเงิน 80%* แก่ลูกค้าหากวีซ่าถูกปฏิเสธ
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2665-8100
* Code of Conduct

As a registered migration agent we are bound by the code of conduct under the Migration Agents Rehulations. A copy of This code is available upon request for your persual.

อาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับประเทศออสเตรเลีย MIGRATION OCCUPATIONS IN DEMAND (MODL)

คลิ๊กที่นี่เพื่อ  Download  รายชื่ออาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของออสเตรเลีย

Skilled – Graduate (Temporary) Visa (Subclass 485)

หลังจากเรียนจบหลักสูตร 2 ปีของออสเตรเลียแล้ว นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าชนิดนี้ได้ โดยวีซ่านี้จะมีระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งในช่วงเวลา 18 เดือนนี้ นักเรียนสามาถเรียนภาษาอังกฤษ หรือคอร์สอื่นๆเพิ่มเติม เดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งทำงานได้ทุกแห่งในออสเตรเลีย วีซ่านี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ตราบเท่าที่นักเรียนไม่กระทำผิดกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

ผู้ที่สามารถยื่นขอวีซ่าชนิดนี้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้
 • นักเรียนต่างชาติ และมีอายุต่ำกว่า 45 ปี
 • สำเร็จการศึกษา (หลักสูตรเรียนอย่างน้อย 2 ปี) ไม่เกิน 6 เดือน โดยหลักสูตรที่เรียนจะต้องเป็นหลักสูตรที่อยู่ใน Skilled Occupation List (SOL) หรือเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศออสเตรเลีย
 • มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษในระดับที่ยอมรับ หรือ มีการสำรองที่นั่งสอบ IELTS ไว้แล้ว
คลิกเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม
↑Top
CETA WorldWide Education
ชั้น 12 อาคารโฮมเพลส ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทร. 02-712-5300 แฟกซ์. 02-712-5309 ดูแผนที่
โรงเรียน ออสเตรเลีย | มัธยม ออสเตรเลีย | ภาษา ออสเตรเลีย | มหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย | ศึกษาต่อออสเตรเลีย | ศึกษาต่อต่างประเทศ | เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อต่างประเทศ | Summer Course Australia | Study Tour Australia | English Course in Melbourne | Resources | Site map